Number of Visitors

Wednesday, May 23, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 21-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2018  PÀ®A: 279, 304[J], L.¦.¹.            
      ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¨Á§Ä @ ±ÀAPÀgÀ ©üêÀIJ qÉÆÃtÆgÀÄ. ªÀAiÀiÁ- 22 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- ¯Áj ZÁ®PÀ. eÁw- ¥Àj²ÃµÀ× eÁw. ¸Á/ vÁ½PÉÆÃn ºÁ° UÉÆêÁ gÁdåzÀ ªÀiÁ¥À¸ï. FvÀ£ÀÄ UÉÆãÁ¼À J¸ï.JZï. UÁæªÀÄ¢AzÀ ZÀªÀ£À¨Á« UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æÃeï ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁvÀ¦à [¹ÌÃqï] vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ©zÀÄÝ  vÀ¯ÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ CªÀétÚ ZÀ®ªÁ¢. GzÉÆåÃUÀ; MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| UÉÆãÁ¼À J¸ï.JZï.  vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2018 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ; 18.05.2018 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] v˲åsï vÀA: PÁ²ÃªÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ¸Á: qÀƪÀÄ£Á¼À vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-28/¹-6640 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqïzÀ°è EAr PÀqɬÄAzÀ »gÉÃgÀÆV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EJ¥sï-2821 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, »A§rUÉ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  dmÉÖ¥Àà FgÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ @ qÉAV ¸Á: »gÉÃgÀÆV vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.