Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 21-04-2018VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.
1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2018  PÀ®A: PÀ®A-171 (JZï) L¦¹, 3 PÀ£ÁðlPÀ RįÁè eÁUÉUÀ¼À («gÀÄ¥À UÉƽ¸ÀÄ«PÉ  ¤AiÀÄAvÀæt C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1981 ªÀÄvÀÄÛ 52 ¸ÀºÀ 191 JªÀiï«í PÁ¬ÄzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 20-04-2018 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ) UÀuÉñÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ  ¸Á: «zsÁå£ÀUÀgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) gÁd±ÉÃRgï vÀA: C£ÀߥÀà PÉÆÃj ¸Á:C±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ Dgï ¥Ánî (AiÀÄvÁß¼À) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀjµÁä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjAiÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ JgÀqÀÄ zsÀéd (PÀªÀÄ®zÀ ºÀÆ«£À zsÀéd)ªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ, qÀƪÀiï ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæïï mÁåAPÀ JgÀqÀÆ ªÀÄUÀ먀 ©eɦ CAvÁ PÉøÀj gÉÃrAiÀÄA¢AzÀ §gÉzÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ a£Éí(PÀªÀÄ®zÀ ºÀÆ)AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃPÁ©nÖAiÀiÁV PÉøÀj §tÚzÀ gÉÃrAiÀÄA ¢AzÀ CAn¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà DgïnN C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §tÚ PÉøÀj gÉÃrAiÀÄA¢AzÀ §tÚ §zÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è §zÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÀgÀ«ÄÃl PÀArµÀ£ï G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦AiÀiÁ¢   ¹.ªÁAiÀiï.ºÉgÀPÀ®è ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁu«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ: 20/04/2018 gÀAzÀÄ 09:30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀ¥Àà ¸Á¯ÉÆÃlV, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: C¼ÀîV, vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.: 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1650/-gÀÆ. 2) ¤Ã° ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ, Q:0:00 gÀÆ. 3) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ. Q:0:00 gÀÆ.sÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj ¦.J¸ï.L. [PÁ,¸ÀÄ] ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ .

      ¢£ÁAPÀ: 20-04-2018 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ   1] §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®PÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ 2] ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: §ÄAiÀiÁågÀ3] ©üÃgÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ ¥ÀqÀV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ 4] ©ügÀ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CVß ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ  5] ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ©üÃgÀ¥Àà K¼ÉÃUÁAªÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä: 1) MlÄÖ-4,500/-gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ. gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ². ¦.J¸ï.L. EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2018 PÀ®A: 171 (H) 188 L.¦¹ ¸ÀºÀ 125 Dgï.¦ AiÀiÁPÀÖ ¸ÀºÀ 3 r¸ï ¦UÀgÀªÉÄAmï DPÀÖÖ

      ¢£ÁAPÀ: 20-04-2018 gÀAzÀÄ 13;36 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼À PÀ®PÉÃj £ÀUÀgÀzÀ ©ügÀ¥Àà UÀÄrAiÀÄ »AzÉ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ UÉÆÃqÉUÉ justice for Aasifa £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÄlÖ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ BJP/RSS £ÀªÀgÉà ªÉÇÃl PÉüÀ®Ä §gÀ¨ÉÃr, zÉÆgÀ¢AzÀ ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ PÀ®PÉÃj §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ®Äè ¨ÉÊj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ CAzÀÄ £À£ÀߣÀÄ gÁªÀt QqÁß¥ï ªÀiÁrzÀjAzÀ £Á£ÀÄ §ZÁªÁV §AzÉ. C¦àvÀ¦à ¤ªÀÄä ¨sÀPÀÛgÁzÀ ©.eÉ.¦ Dgï J¸ï J¸ï £ÀªÀgÀÄ QqÁß¥ï ªÀiÁr¢ÝzÀgÉ...? CAvÁ ¥ÉÆõÀÖgÀ CAn¹ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ§ðzÀ°è ±ÁAvÀ PÀzÀqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀÄuÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzsÀ . F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd zÉÆqÀªÀĤ ªÉÆà £ÀA-9448331309  zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï nêÀiï -05 £ÉÃzÀÝgÀ ZÀÄuÁªÀuÉ C¢üÃPÁj  ¸Á; ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2018 PÀ®A 143,147,341,286,290, 431 ¸ÀºÀ 149 L ¦ ¹

      ¢£ÁAPÀ 20-04-2018   gÀAzÀÄ 1800  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ CqÀVªÀĤ 2] ¥ÀgÀ¸ÀÄ ªÀqÀØgÀ 3] ²ªÀ¥Àà ªÁqÉÃzÀ 4] gÁdÄ ªÀÄļÀªÁqÀ 5] ¥Àæ«Ãt ¥ÀªÁgÀ 6] ¥Àæ±ÁAvÀ ¥ÀÆeÁj@¦AlÄ 7] ªÀÄÄzÀPÀtÚ ºÉÆwð 8] C¤Ã® ªÀÄļÀªÁqÀ¸Á: J®ègÀÆ § ¨ÁUÉêÁr 9] ªÀÄ®Äè ¸ÉçUÉÆAqÀ ¸Á: EªÀtV ºÁUÀÆ E£ÀÄß 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 2018 £Éà ¸Á°£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄuÁªÀuÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ªÀÄvÀPÀëvÀæzÀ © eÉ ¦ nPÉl£ÀÄß ²æà J¸ï PÉ ¨É¼ÀÄî©â ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÀÄ EªÀjUÉ ¤ÃqÀzÀPÉÌ ¹mÁÖV UÀÄA¥ÀÄUÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ  §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀتÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀ§âgÀ mÁAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ NqÁlPÉÌ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CPÀæªÀÄ vÀqÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr, zÀlÖªÁzÀ ºÉÆUÉ J§â¹ «£ÁPÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ G¥ÀzÀæªÀ ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ,F §UÉÎ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ .UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2018 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.