Number of Visitors

Wednesday, May 23, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2018  PÀ®A: 504, 302 L.¦.¹          
      ¢£ÁAPÀ: 19.05.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÁtUÀnÖ @ G¥ÁàgÀ ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ-²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà @ ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÉtÄÚ £ÉÆÃr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆrj CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ-±ÀgÀt¥Àà vÀA: ¨ÁfÃgÁAiÀÄ gÁtUÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸À®Ä ºÉtÄÚ ¹UÀzÉà «¼ÀA§ªÁVzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ K ¸ÀƽªÀÄUÀ£Á MAzÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ ºÉtÄÚ £ÉÆÃr £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨ÁfgÁAiÀÄ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà gÁtUÀnÖ. ¸Á; ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1] eÉÆåÃw UÀA: ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð 2] vÀ£À« ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 2 ªÀµÀð 3] CgÀÄt ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 8 wAUÀ¼ÀÄ 4] vÀgÀÄt ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 8 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉ£Àß½î vÁ: EAr EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°è£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ-2] vÀ£À« 3] CgÀÄt 4] vÀgÀÄt EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¸ÀĨsÁ¸À vÀA: ¨Á§ÄgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: vÉ£Àß½î. vÁ; EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.