Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2018  PÀ®A: 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ-1955 
     ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄ®è¥Àà. ºÀwÛ. ¸Á; vÁA¨Á. vÁ; EAr. 2] ²æÃzsÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà. ªÀÄÄAf. ¸Á; vÁA¨Á vÁ; EAr. 3] ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ. ªÀiÁ½ ¸Á: ªÉÆUÀ£ï vÁ; f; zÀÄ¼É gÁdå; ªÀĺÁgÁµÀÖç DgÉÆæ C.£ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ CqÀw CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-28/r-0352 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2805 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 42,075 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À CQÌUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA-2 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÁ®£É ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæ C.£ÀA-3 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-18/J¹.-2939 £ÉÃzÀÝgÀ°è 16840 PÉ.f vÀÆPÀzÀ MlÄÖ 2,52,600/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À CQÌUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,94,675/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] MlÄÖ 2,94,675/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 19,645 PÉ.f ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CQÌ. 2] ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-18/J.¹-2939 CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ. 8,00,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. 3] ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-28/r-0352 CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ. 4,00,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. 4] rfl¯ï vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ MAzÀÄ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ=2,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ². ¦.J¸ï.L. EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2018 PÀ®A: 279,337,338,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«í.AiÀiÁåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 19.04.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-23-1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ dvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹, CzÉà ªÉüÉUÉ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CdAiÀiï vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28-J¯ï-6272 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀgÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CdAiÀiï ¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ; 16 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, Q«UÉ ,vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ C¥sÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀAf«¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 19/04/2018 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¨ÁUÀPÉÆÃl ¸Á; ¸ÉÆÃ.zÉÃ.ºÀnÖ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
      ¢£ÁAPÀ; 13.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ  D¸Áä UÀA:¸Á©ÃgÀC° ¸ÉÆãÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð ¸Á:ºÉÆPÀÄÌAr vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸Á©ÃgÀC° vÀA:£Á¹ÃgÀCºÀªÀÄäzï ¸ÉÆãÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 19.04.2018 gÀAzÀÄ 17;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] UÀÄgÀÄgÁd AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÆAqÀUÀƽ ¸Á|| UÀĨÉâªÁqÀ 2] ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ §¸ÀtÚ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸Á UÉÆîUÉÃj oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 20 CAvÀgÀzÀ°qÀªÀ¼ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖ¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°1] Njf£ï ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 90 mlzÀ MlÄÖ 192 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPïUÀ½zÀݪÀÅ. ¥Àæw mÉæÃmÁæ ¥ÁåQ£À Q: 28/-gÀÆ. 13 ¥ÉʸÉ. EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q: 5400.96/-gÀÆ. MlÄÖ ªÀÄzÀå 17 °lgÀ 280 JªÀiï J¯ï EzÀÄÝ2] ºÉÆAqÁ ræêÀiï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-29 qÀ§Æè-9352 £ÉÃzÀÄÝ C.Q-35000/- gÀÆ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C £ÀA- 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÉÆAqÁ ræêÀiï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-29 qÀ§Æè-9352 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C £ÀA- 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄ ¤Ãr ¸ÀzÀj E§âgÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ| JªÀiï.J£ï.¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018 PÀ®A: 188 IPC & 171 (H) R.P.ACT  R/W 3 KARNATAKA OPEN PLACES (PREVENTION OF DISFIGUREMENT) ACT 1981
      ¢£ÁAPÀ; 19.04.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÁAvÀUËqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî @ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀjAzÁæ¼À 2] ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ 3] ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ¸ÀgÀÆgÀ ¸Á: CqÀ« ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 4] gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄAqÉÃPÀgÀ ¸Á: CqÀ« ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥ÁnðAiÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥Ánð CAvÁ ¹ÖPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹PÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ  C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr PÁAiÀiÁð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï D®ªÀÄnÖ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.