Number of Visitors

Wednesday, May 23, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 19-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ           
      ¢£ÁAPÀ: 15.05.2018 gÀAzÀÄ 10.00 jAzÀ 14.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Àȶנ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 18 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : «zsÁåyð ¸Á|| PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ D±ÀæªÀÄ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥Àæw¨sÁ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ¸Á|| PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ D±ÀæªÀÄ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨Á¼ÀÄ VgÀtªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: §gÀUÀÄr FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §¨Á¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀ VgÀtªÀqÀØgÀ ¸Á: §gÀUÀÄr vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) ¸ÉÊ£Ád UÀA:µÀjÃ¥sï ªÀÄÄTºÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì-22 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀgÉhÄÃj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2) ¸ÀĪÉÄÊAiÀÄ  vÀA: µÀjÃ¥sï ªÀÄÄTºÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì-02 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀgÉhÄÃj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÁ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ©©eÁ£À  EªÀiÁªÀĸÁ§ ºÉÆgÀV£ÀªÀĤ ¸Á:ºÀqÀUÀ° ºÁ/ªÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁºÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018 PÀ®A: 379 IPC & 4 (1 A) M.M.R.D   
      ¢£ÁAPÀ; 18.05.2018 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. SWARAJ 744 EF  PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-32/TA-6878 ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ mÉæîgÀ EzÀPÉÌ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè (mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-32/TA-6878  ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ mÉæîgÀ (¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè) EzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÁeÉñÀ.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 02.05.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀtw ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ G: «zÁåy𤠸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ mÉîgÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉΠ C±ÉÆÃPÀ ¹zÀÝ¥Àà UÀtw ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.