Number of Visitors

Friday, May 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-05-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018

 1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2018  PÀ®A: 429 L¦¹, & 4,5,11  The Karnatak Prevention CowSlaughter & Cattle Prevention Act 1964 and U/S 11 (L)ThePrevention Of animals Act 1960 .           
      ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¸À¯Áä£ï vÀAzÉ D¥ÀìgÀ  Rwç ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: «ÄÃgÀd ªÉÊgÀ£À§eÁgÀ Rwç UÀ°è vÁ: «ÄÃgÀd  f: ¸ÁAVè  ªÀĺÉÃAzÀæ ¦ÃPï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA JªÀiïJZï 10/JPÀÆå 6825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ¸ÁAUÀ° f¯Éè  «ÄÃgÀd ¥ÀlÖtzÀ PÀvÀÛ®SÁ£Á JjAiÀiÁzÀ°è  zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥sÁ¸À ªÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¨ÉÃPÁAiÉÄÝòÃgÀ jÃw¬ÄAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ ¦ÃPï C¥ï  ªÁºÀ£À £ÀA JªÀiïJZï 10/JPÀÆå 6825 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁd QªÀÄävÀ 80,000- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À CAzÁd 2 l£ï zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸À vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ»§Æ§¸Á§  ºÁfªÀÄ®AUÀ £ÀzÁ¥ï ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á; £ÁzÀPÉr vÁ; EAr  eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029D380435 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5045DLFA027452  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ  §A¢gÀĪÀ¢®è EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: £ÁUÀgÀ½î EvÀgÀ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ £ÁUÀgÀ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ £ÁUÀgÀ½î UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] MlÄÖ 2600/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ  2] 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/-gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉΠ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï  D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 15:40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉƪÀÄeÁå¼À EvÀgÀ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚzÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] MlÄÖ 4600/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ  2] 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/-gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉΠ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï  D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2018 PÀ®A: 324,326, 307, 354, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ; 15.05.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà PÀ®è¥Àà PÁªÀÄ£ÀPÉÃj 2] PÁ²£ÁxÀ §¸À¥Àà  PÁªÀÄ£ÀPÉÃj 3] ZÉÃvÀ£À §¸À¥Àà  PÁªÀÄ£ÀPÉÃj 4] ±ÁgÀªÀé §¸À¥Àà  PÁªÀÄ£ÀPÉÃj ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-02 vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ DdÆ-§dÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjzÀÄÝ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÁåºÀnÖ EªÀ£ÀÄ CgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ¤UÉ E¯ÁåPÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀwà ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉà K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ©ât gÁqÀÄ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ©ât gÁqÀÄ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ°AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÁåºÀnÖ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ©ât gÁqÀÄ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzsÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ¨ÁåºÀnÖ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-02 vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.