Number of Visitors

Friday, May 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 17-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018

 1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ           
      ¢£ÁAPÀ: 16.05.2018 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á§ ¨ÁµÁ¸Á§ PÁRAqÀQ ªÀAiÀiÁ;55 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÉÖñÀ£À ¨ÁåPÀ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ±ÀºÁ¥ÉÃnAiÀÄ PÉÆj ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01  2] ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ: 1050=00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ; 16.05.2018 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà fêÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: vÀAUÀqÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV 2,524-9 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 35 N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1] 180 JªÀiïJ¯ï zÀ N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 35 EzÀÄÝ, MAzÀÄ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïzÀ ¨É¯ÉAiÀÄÄ 72.14 gÀÆ, EzÀÄÝ, MlÄÖ 35 mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À ¨É¯É 2,524-9 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ.2] gÉÆÃR ºÀt 1650=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: f. J¸ï. ¥Ánî ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï. ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.