Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 16-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹           
      ¢£ÁAPÀ: 14.05.2018 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ;- ©üêÀIJ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà PÉÆPÀl£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: PÁvÁæ¼À UÁæªÀÄ. vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28 AiÀÄÄ-8201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/AiÀÄÄ-8201 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀÄRAr-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CdÄðtV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CdÄðtV UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀºÉÆA¢ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, aQvÉìUÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.05.2018 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ ©üêÀIJ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ¸Á: PÁvÁæ¼À UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2018 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À/PÀ 149 L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ; 15.05.18 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) CªÀĹzÀÝ PÀȵÀÚ¥Àà PÁA§¼É. 2) ¸ÀĤî ®PÀëöät PÁA§¼É. 3) QgÀt gÁdÄ PÁA§¼É. 4) gÀ« ®PÀëöät PÁA§¼É. 5) ªÀÄ®PÁj PÀÈ PÁA§¼É. 6) ¤Ã®ªÀé ® PÁA§¼É. 7) §ÄqÁå UÉÆÃ¥Á® ±ÉUÀÄt² 8) ªÀįÉèªÀé PÀÈ PÁA§¼É. ¸Á: J®ègÀÆ CgÀPÉÃj. ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÉà Hj£ÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÁnðUÉ ¨ÉA§°¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ ¥Ánð F¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÄÝ, PÁgÀt ¦ügÁå¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà ¨sÁ«¹ vÀªÀÄä §UÉ룃 ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ w½zÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  «¯Á¸À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁA§¼É ¸Á: CgÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.