Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018  PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ 187 JªÀiï«íDåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 13/05/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ;15.30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  n J£ï;52/¹;9675 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁrªÉî vÀA;ZÀ£ÀßgÁd ¸Á;vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¯Áj £ÀA; n J£ï; 52/¹;9675 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É J£ï JZï; 13 gÉÆÃqÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ÀzÀ°è AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/EJ¯ï;7762 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqÉAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ C¥ÁWÀvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ E¥Áð£ï vÀA; ²ÃgÁd¸Á§ ªÀAn ¸Á;¤¸ÁgÀªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÁ ¢£ÁAPÀ;14/05/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 wÃjPÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À..F §UÉÎ CfêÀÄ vÀA;²ÃgÁd¸Á§ ªÀAn ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð ªÀÈwÛ ;PÀÆ° eÁw; ªÀÄĹèªÀiï ¸Á; ¤¸ÁgÀªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2018 PÀ®A341, 323, 324, 504, 506 gÉÃ/ªÀÅ 34   
    L¦¹.

      ¢£ÁAPÀ: 14-05-2018 gÀAzÀÄ 1630 CªÀ¸ÀðPÉÌ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ²æñÉÊ®. UÉƯÁè¼À¥Àà. vÀ¼ÀªÁgÀ, 2] ªÀĺÁzÉêÀ. ±ÀgÀt¥Àà. vÀ¼ÀªÁgÀ. 3] ²æêÀÄAvÀ. ±ÀgÀt¥Àà. vÀ¼ÀªÁgÀ. 4] ¹zÀÝ¥Àà. ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà. vÀ¼ÀªÁgÀ. ¸Á; J®ègÀÆ vÁA¨Á vÁ; EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÉ Hj£ÀªÀjzÀÄÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ d«ÄãÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄlV ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ PÀÆr DgÉÆævÀjUÉ E°è ªÉÄlV ºÁPÀ¨ÉÃrj EzÀÄ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ E°è ±ÉqÀÄØ ºÁPÀĪÀªÀgÉ F eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ Rjâ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁQëzÁgÀ-ªÀÄvÁ¥À¸Á§. FvÀ¤UÉ J°èºÉÆÃUÀzÀAvÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉΠ EªÀiÁªÀĸÁ§. vÀAzÉ ªÀÄvÁ¥À¸Á§. ¥ÀgÁmÉ. ¸Á: vÁA¨Á vÁ: EAr  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2018 PÀ®A 341, 323, 332, 353, 504, 506 L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 13-05-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄrPÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï EzÉà K£ÀÄ CAvÁ PÉý, ¤£ÀUÀ mÉʪÀiï K£ÀÄ E®è£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÀÆß AiÀiÁªÁUÀ §¸ï ©qÀwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ   PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉÃzsÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï.L vÀ¼ÀªÁgÀ ¹.JZï.¹-1120 gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.