Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 14-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2018  PÀ®A: 341,323,332,353,504, 506 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 13-05-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:40 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ gÀrØ ¸Á:§¼ÀªÁl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄrPÉñÀégÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï EzÉà K£ÀÄ CAvÁ PÉý, ¤£ÀUÀ mÉʪÀiï K£ÀÄ E®è£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÀÆß AiÀiÁªÁUÀ §¸ï ©qÀwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉÃzsÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀA:©ÃgÀ¥Àà dUÉÆAr ªÀAiÀiÁ:58. vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ºÁ/ªÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] vÁ½PÉÆÃnÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018 PÀ®A279,304(J) L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 13-05-2018 gÀAzÀÄ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ©üêÀÄtÚ ºÉ¼ÀªÀgÀ. ¸Á: ªÀÄrPÉñÀégÀ. ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï ºÉƸÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ. £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ ºÉƸÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà PÀÆqÀV. ¸Á/ ªÀÄrPÉñÀégÀ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁAqÀ¢AzÀ ªÀÄrPÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¹ìUÉ ¸ÉÊqÀ ºÁPÀ®Ä vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöätÚ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ ®PÀëöätÚ  ZÀ®ªÁ¢ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ PÀqÉ« vÁªÀÅ ©zÀÄÝ  ®PÀëöätÚ  ZÀ®ªÁ¢ EªÀ¤UÉ  ¸ÁzÁ- ¨Áj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ- 13-5-2018 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀgÁzÀ.. F §UÉΠ ¥ÁªÀqÉ¥Àà vÀA; ¥ÀgÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ- 59 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw- »AzÀÆ ¥Àj²µÀ×. ¸Á: ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ. ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.