Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 13-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018  PÀ®A: 279, 304(J)L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 12.05.2018 gÀAzÀÄ 13:30 AmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÀ¦vÀ£ÁzÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA: JªÀiï.JZï.13/J£ï-2647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß D®ªÉÄî PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¸ÀªÀÄxÀð vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀqÀPÀ® ªÀAiÀiÁ 3 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®ºÀ½î vÁ: ¹AzÀV EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀªÀÄxÀð EvÀ£À §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ zÁR°¹zÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà 16-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¥ÁågÀ¸Á¨Á¢ ¸Á: PÀ®ºÀ½î vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2018 PÀ®A: 171 (JZï) gÉÃ:ªÀÅ 34 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 12.05.2018 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]²ªÀ¥Àà ®PÀëöät zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ:34 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦¯ÉPÀªÀiï £ÀUÀgÀ 2]°AUÀAiÀÄå PÀgÀ«ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ:33 ªÀµÀð ¸Á:ºÀÄt¸ÀV PÁåA¥À 3] ªÀÄ®è£ÀUËqÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¥Ánî ¸Á: ®PÀÄÌAr [©eɦ ¥ÀPÀëzÀ KeÉAl]  EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C¨sÀåyðAiÀÄ, gÁ¶æöÖÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀëzÀ a£Éí ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, PÀæªÀĸÀASÉå, ªÀÄvÀUÀmÉÖ £ÀA§gÀ, J¦üÃPï PÁqÀð £ÀA§gÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ PÉÆlÄÖ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀA:ZÀ£Àߧ¸À¥Àà qÉÆ½î ªÀAiÀiÁ:54 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: JEE PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï J.J¯ï.©.¹-01 D®ªÀÄnÖ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.