Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 12-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2018  PÀ®A: 279, 304(J)L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 10.05.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÀ¦vÀ£ÁzÀ gÁeÉøÁ§ ºÀ¸À£ÀqÉÆÃAVæ «ÄUÁð ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ, ªÀiÁåQëà PÁå§ £ÀA:PÉJ-28/©-0677 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQëà PÁå§ ªÁºÀ£À £À: PÉJ-28/©-0677 £ÉÃzÀÝö£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/J¯ï-9235 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà UÀÄdj ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÊd£ÁxÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀUÀΣÀªÀÄr vÁ: PÀ®§ÄVð EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÆRPÉÌ JzÉUÉ ºÉÆlÖUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÀiÁåQëà PÁå¨ï ¤°è¸ÀzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ªÉÊUÉÊgÉ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ±ÉéÃvÁ UÀAqÀ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà UÀÄdj ¸Á: ±ÀºÁ¥ÉÃoÀ, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2018 PÀ®A: 323, 324, 326, 504, 451, 302 gÉÃ:ªÀÅ 34 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2018 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á:zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA:1 vÁ:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV 2] gÀ« zsÀ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:UÀÄvÀÛgÀV vÁAqÁ vÁ:¹AzÀV 3] ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á:zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA:1 vÁ:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ ¢: 10.05.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¥Á¼ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ®vÁ¬Ä ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA:3 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ vÁAqÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ ©r¹ PÀ½¹zÀÄÝ F ¢ªÀ¸À DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr ¨Áån¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áån¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ®vÁ¬Ä ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:30ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA:1 EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Áån¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉΠ gÀ« vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA:1 vÁ:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018 PÀ®A: 143,147,323,341,114,307,504,506, gÉ/«: 149 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ : 09.05.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzsÀ 1) ºÉêÀÄAiÀÄå ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 2) ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 3)²ªÁ£ÀAzÀ ºÉêÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 4)¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ºÉêÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 5)±ÀAPÀæAiÀÄå ºÉêÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 6) ¤Ã®UÀAUÀªÀÄä  vÀAzÉ ºÉêÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 7) FgÀAiÀÄå ºÉêÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: J®ègÀÆ ©¸À£Á¼À EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÀÆ d«ÄãÀzÀ ¥Á®Ä ªÁnßAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ½UÉ GtÚ°PÉÌ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß d«ÄãÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀ¼Éà ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV ¦ügÁå¢ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢ C½AiÀĤUÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« CªÀ£À JzÉAiÀÄ PÀĽvÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 5 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀĤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀzÀ®èzÉÃ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ  ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀĤUÉ R¯Á¸ï ªÀiÁrj CAvÁ ¥ÀævÀåPÀë ºÁdjzÀÄÝ ¥ÀææZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ   DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀĤUÉ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁZÀAiÀÄå ±ÀAPÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 65 ªÀµÀð »AzÀÄ dAUÀªÀÄ ¸Á: ©¸À£Á¼À ºÁ/ªÀ: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2018 PÀ®A: 171 (E)  R/W 34 IPC 
        ¢£ÁAPÀ 11.05.2018 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¥Ánî ¸Á: £ÀqÀºÀ½î  2] ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà a¤ªÁgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 3] ªÀÄ®è£ÀUËqÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¥Ánî ¸Á: ®PÀÄÌAr [©eɦ ¥ÀPÀëzÀ KeÉAl] EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À «zsÁ£À ¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ªÀÄvÀ ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- (MlÄÖ 3,96,726=00 gÀÆ) ,F §UÉÎ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àæ¨sÀÄ ©gÁd£ÀªÀgÀ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ f¯Áè CAvÀdð® PÀZÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.