Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 11-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018  PÀ®A: 279,337,304(J)L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 09/05/2018 gÀAzÀÄ 15:00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è 1] zÉêÀ¥Àà vÀA; ±ÀgÀt¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á; PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃoÀ ºÁ; ªÀ; SÁ£Á¥ÀÆgÀ [J¸ï.PÉ.] lA.lA. £ÀA§gÀ PÉJ 33/ J 2091 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ lA. lA. £ÀA§gÀ  PÉJ 33/J-2091 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀA; ±ÀgÀt¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á; PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃoÀ ºÁ; ªÀ; SÁ£Á¥ÀÆgÀ [J¸ï.PÉ.] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA. zÀ°è ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÁ¬Ä PÁAvÀªÀÄä UÀA; £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄAqÁ¥ÀÆgÀ @ ¥ÀÆeÁjUÉÆüÀ  ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA; §¸ÀtÚ ¸ÀÄAPÀzÀ ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ SÁ£Á¥ÀÆgÀ [J¸ï.PÉ.] EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ - ¹AzÀV J¸ï.JZï. 16 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, AiÀÄAPÀAa PÀqɬÄAzÀ - ¹AzÀV PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA. lA. C£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ  ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÉ £ÀqÀ¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ E£ÀÆß CAzÁdÄ 1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁr vÀ£Àß ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢ & ¦gÁå¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä½UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÁAvÀªÀÄä EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ C°èAzÀ ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÁAvÀªÀÄä½UÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¨sÁUÀåªÀAw D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ. G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ;- 09/05/2018 gÀAzÀÄ 21:30 WÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ..F §UÉÎ ²æÃ, UËqÀ¥Àà vÀA; £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄAqÁ¥ÀÆgÀ @¥ÀÆeÁjUÉÆüÀ   ªÀAiÀiÁ- 24  ªÀµÀð ¸Á|| SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2018 PÀ®A: 171(E)  IPC

     ¢£ÁAPÀ10/05/2018 gÀAzÀÄ 13:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á°, ¸Á: aPÀÌ C¯Áè¥ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV, ¹AzÀV «zsÁ£À ¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæøï C¨sÀåyð.  2] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁ®ªÁ¢ ¸Á: ¹AzÀV PÁ½PÁ £ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ¥ÀnÖ.    £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹AzÀV «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉA§°UÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÀÄÆ®PÀ DvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀqÉUÉ ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ G¦àlÖ£ÀÄß ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ DºÁgÀzÀ D«ÄõÀ MrØ ¸ÀàµÀÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ  «zÁåzsÀgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁåªÀÄUÉÆAqÀ, ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAd¤ÃAiÀÄgïºÉÆ®UÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ¸ÀASÉå 13, PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï. gÁA¥ÀÆgÀ (¦.J),¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï £ÀA: 4. ¸Á: AiÀÄÄ.PÉ.¦. PÁåA¥ïgÁA¥ÀÆgÀ(¦.J),vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2018 PÀ®A: 363 L¦¹
  
¢£ÁAPÀ :09.05.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀÄvÀ ªÀůÁè UËAr ªÀAiÀiÁ; 12 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ UËqÀgÀ Nt EªÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®PÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 9.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. .F §UÉÎ ²æà gɺÀªÀÄvÀªÀůÁè vÀAzÉ DzÀªÀĸÁ§ UËAr ¸Á; §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ UËqÀgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.