Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 10-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
          
      ¢£ÁAPÀ: 09/05/2018 gÀAzÀÄ 14-00  UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¨ÉÊUÀ£À¥À°è ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð ¸Á; gÀ»ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÉÆAzÀ½UÀ°è zÀÄUÁð zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä  1]N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-012] ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3]gÉÆÃR ºÀt 850=00 gÀÆ.. F §UÉÎ ²æà DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦ J¸ï L PÁ¸ÀÄ f ¹ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2018 PÀ®A: 363, 34  IPC

      ¢£ÁAPÀ: 24-04-2018 gÀAzÀÄ 00:00 UÀAmɬÄAzÀ £À¸ÀÄQ£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ 01] «PÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÉÆý ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ 02] §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀÇgÀ ºÁ° ªÀ¹Û;¥ÀÄuÉ      EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj;CA©PÁ @ gÁeÉòæà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Àà ¢AqÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð [d£Àä ¢£ÁAPÀ: 12-04-2002] EªÀ¼À£ÀÄß    EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ¹zÀ DgÉÆæ C:£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£À PÉʪÁqÀ¢AzÀ DgÉÆæ: C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀgÀÄ  AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ,[¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀ£À§¸À¥Àà ¢AqÀÆgÀ EªÀ£À ªÀiÁrzÀ vÉÆÃlzÀ°èAzÀ CAzÀgÉ D®ªÉÄî ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ZÁAzÉÆÃr EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ. F §UÉÎ  eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèò ¢AqÀÆgÀ ¸Á: ²ªÀÇgÀ vÁ: C¥Àd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018 PÀ®A: 171(H) 188  IPC
   
¢£ÁAPÀ 08/05/2018 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ1)¥ÉÊUÀA§gÀ vÀA DzÀªÀĸÁ§ ²ªÀtV mÁmÁ J.¹. £ÀA§gÀ PÉJ/28/©/1474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2)¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀA gÀ«ÃAzÀæ ¨É¼Éî£ÀߪÀgÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï/45/J/8140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á||E§âgÀÆ EAZÀUÉÃj£ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ/28/©/1474 ºÁUÀÆ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï/45/J/8140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ £ÁUÀoÁt ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ¤ªÁðZÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 8/5/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ EAZÀUÉÃj §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÁ£À¸À¨É ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2018 £ÁUÀoÁt ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr «zsÁ£À¸À¨ÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ J¸ï.J£ï.PÀÄAmÉÆÃf ¸Á|| ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ J¥ï.J¸ï.n. -3 31 £ÁUÀoÁt J.¹. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018 PÀ®A: 171(H)  IPC
         ¢£ÁAPÀ 08-05-2018 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï1) KA28 EM3165,    2) KA28 S1130,    3) KA28 EQ1433,4) KA28 X6972,    5) KA28 EM4297,   6) KA28 EM3763,I I]  PÁgÀ  -7) KA28 P3703,    8) KA28 N5552,    9)KA28 N9315,   10)KA28M5691,III] mÁæöåPïì/ fÃ¥ï11) KA48 1305,   12) MH-45 N2914,   13) KA28 M5985,  14) KA48 8478,  15) KA28-P0259, 16) KA28-N9755,   17) KA-48 M5583,    18) KA33-M6337, 19) KA48 M5351, 20) KA48 M2825, 21) KA48-M5761 22) KA28-N4269, 23) KA28-C2807, 24) KA28-M8334, 25) KA28 M5985, 26) KA23 N6124, 27) KA28 N 6081, 28) KA-24 N 0075, 29) KA28-N3197, 30) KA23 A6490,IV) CmÉÆÃ31) KA28 A1203, 32) KA28 A2629, 33) KA28 N 8945, 34) KA28 N 6628, 35) KA35 M3376, 36) KA28 N 4269, 37) KA28-B 9430,V) 407 Tempo38) KA26 C2651, 39) KA28 D0150, 40) KA28 4568, 41) KA28 8985 42) KA28 3661, 43) KA28 N1337, 44) KA28-N4269, VI) BUS Tourist45)  KA 51 C426, 46) KA01 B8925, VI) Lorry Truck47)  KA28 D0493, 48) KA28 D 015, 49) KA29 -212,  £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ.  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ, ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀzÀ PÀÄjvÀÄ ²æêÀÄw ¸ÉÆäAiÀiÁUÁA¢ü gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, D ¸ÀzÀgÀ ¸À¨sÉUÉ §A¢üzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ½AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÝjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ.UÀÄgÀÄ£ÁxÀ UÉÆëAzÀAiÀÄå ZÁV,-ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA-9740385931. ¸Á|| PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï.JA.J¯ï.L. ¸ÀPÀð¯ï D®ªÀÄnÖ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.