Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 09-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] vÁ½PÉÆÃn UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹           
      ¢£ÁAPÀ: 08.05.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà vÀÄA§zÀ ¸Á: PÉ®ÆègÀ vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. PÁgÀ £ÀA PÉJ £ÀA-KA-36. M 2235 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ  PÁgÀ £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 2235 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ²ªÀ°Ã¯Á ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÁ ¹ßyPï EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D®UÀÆgÀ¢AzÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ vÀVΣÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥ÀqÀ¹ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀ¥Àà vÀÄA§V.   ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ.  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ  eÁw- »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸Á|| D®UÀÆgÀ.  vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304[J] L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«í. DåPÀÖ.  
      ¢£ÁAPÀ; 05.05.2018 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ. gÁªÀÄZÀAzÀæ. PÀëwæ. ¸Á; CUÀgÀSÉÃqÀ. PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J-28/JªÀiï-4049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FxÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß UÀĨÉâêÁqÀ PÀqɬÄAzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ«ðAUïzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁr ºÉÆgÀ½¹ fæ£À £ÀqÀÄ«£À ¹Ãn£À zÀAqÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÁQëzÁgÀ-«oÉÆèÁ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ºÀ®¸ÀAV HgÀ ºÀwÛgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/05/2018 gÀAzÀÄ 1500 DªÀgïìPÉÌ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. n¥ÀàtÂ: ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ-«oÉÆèÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ªÀÄgÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: UÀĨÉâªÁqÀ. vÁ: EAr FvÀ¤UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀÄ¬Ä D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 304[J] L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀĺÉñÀ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ªÀÄgÀUÀÆgÀ ¸Á: UÀĨÉâªÁqÀ. vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2018 PÀ®A: 171 L.¦.¹,.
     ¢£ÁAPÀ 08.05.2018. gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  £ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ vÁ: ¹AzÀV f¯Éè «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2018 gÀ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß ¨Á§vï PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉ J 48 0021 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¨Á¼Á¸ÁºÉç ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÄ, GzÉÆåÃUÀ : ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.