Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 08-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2018  PÀ®A: 341,  307, 324, 504, 506 [2] gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹           
      ¢£ÁAPÀ: 07.05.2018 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÁzÉêÀ. vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ. GUÁgÀ 2] PÀĪÀiÁgÀ. vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ. GUÁgÀ. 3] gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ. GUÁgÀ, ¸Á; J®ègÀÆ CUÀgÀSÉÃqÀ. vÁ; EAr. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀå d«ÄãÀzÀ zÁjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ DªÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ-±ÀAPÉæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ ¨ÁdÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C.£ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C.£ÀA-3 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ  K ªÀÄUÀ£Á ±ÀAPÀgÁå zÁj 25 ¥ÀÆl ©lÄÖ £ÉÃV®Ä ºÉÆr CAzÀgÉ 10 ¥ÀÆl ©lÄÖ ºÉÆrwAiÀiÁ ªÀÄUÀ£Á EªÀvÀÄÛ ¤£Àß ©qÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£Á PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÁQëzÁgÀ-C¥Áà±Á ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà ©üêÀÄtÚ GUÁgÀ ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] vÁ½PÉÆÃnÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018 PÀ®A: 176 IPC 
      ¢£ÁAPÀ; 05.05.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɬÄAzÀ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀgÁzÀ  1] «oÉÆèÁ zÁåªÀUÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ. ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀV. 2] ©üêÀÄtÚ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ºÀÆ«£À½î ¸Á|| ªÀiÁqÀ¨Á¼À. 3] ¥ÁªÀðw AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj.   4] ¹zÀÄÝ ©üÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| PÀ®PÉÃj E£ÀÆß PÉ® d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï UÀÄ£Éß £ÀA- 116/2018. PÀ®-279. 304[J] L¦¹. £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj. ¸Á: PÀ®PÉÃj. vÁ: ¹AzÀV. EªÀ¤UÉ C²é¤ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹. D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2018 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀzÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀ §UÉÎ w½¸ÀzÉ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®PÉÃjUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E£ÀÆß PÉ® d£ÀgÀÄ PÀÆr PÀ®PÉÃj gÀÄzÀæ¨sÀÆ«AiÀÄ°è  ¸ÀÄlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ±À«ÄÃgÀ JZï. ªÀÄįÁè ¦J¸ïL [PÁ.¸ÀÆ] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃnÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.