Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 06-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018  PÀ®A: 171 [JZï] 188 L¦¹            
      ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ 24.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÀAiÀiÁ¸ÁUÀgÀ ¥Ánî ¸Á|| CxÀUÁð 2] ²æÃzsÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉøÁ¬Ä ¸Á|| PÉÆïÁgÀ 3] zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀįÉèò ºÀħâ½î ¸Á|| EAr 4] gÁºÀÄ® vÀA;±ÀºÁf PÀgÁqÉ ¸Á|| EAr 5] C¤Ã® §rUÉÃgÀ ¸Á|| EAr  C£ÀA; 1] £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëvÀzÀ EAr «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ C§åyð EzÀÄÝ CgÉÆævÀ C£ÀA; 2] jAzÁ 5] £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå; PÉ.J;19/JA¹;6900 £ÉÃzÀÝgÀ°è 50 PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ餪ÀzÀðPÀ [ªÉÄÊPÀ] zÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¨Éeɦ C§åyðAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj EArgÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÁ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F § f¯Á¤ vÀA;C§ÄÝ®gÀ»ªÀiÁ£À dĪÀÄ£Á¼À ªÀAiÀiÁ;45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ;f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ [¤]«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAr «zsÁ£À ¸À¨sÁ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¥Áè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ nêÀÄ £ÀA; 4 ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [gÀ»ªÀÄ £ÀUÀgÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ] gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2018 PÀ®A: 188 I.P.C & 127 [A] R.P.ACT
      ¢£ÁAPÀ; 05.05.2018 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ®ètÚ ¹zÀÝ¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ®è ©,PÉ vÁ; ¹AzÀV 1] PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA- PÉJ-28 ©-7421 CAzÁdÄ Q-3 ®PÀë DUÀ§ºÀÄzÀÄ   2] «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ 2018 33 ¹AzÀV ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è ©,eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ C§åwð ¥ÀgÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ PÀtzÀ°è G½zÀ 9 d£ÀgÀ ºÉøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄwÛ£À aºÉß EzÀÝzÀÄÝ MlÄÖ 52 ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Q-00-00 FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀå ¤UÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ZÀÄuÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢PÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ. C£À¢PÀÈvÀªÁV ¹AzÀV ªÀÄvÀ PÀëvÀæzÀ ©.eÉ.¦ C§åyð ¥ÀgÀªÁV vÀ£Àß PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA- PÉJ-28 ©-7421 £Éà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀl C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÀgÀzÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà EeÉÃj PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀ C©AiÀÄAvÀgÀÄ PÉ.Dgï.DAiÀiï.r.J¯ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À¸À¨É ZÀÄuÁªÀuÉAiÀÄ ¹AzÀV ªÀÄvÀ PÉëvÀæzÀ ¥Áèöå¬ÄAUÀ ¸ÁéöåqÀ nªÀiï £ÀA-1 gÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj AiÀiÁV PÀvÀðªÀå £ÉëĹzÀÄÝ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1172018 PÀ®A: 127 (J) Dgï. ¦. AiÀiÁPïÖ
     ¢£ÁAPÀ 05.05.2018 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¼À¥Àà ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ ºÁ° ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¹AzÀV ªÀÄvÀÛ ¨sÁd¥À ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4-5 d£ÀgÀÄ. DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¹AzÀV-33 ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀgÀ°è UÉÆAzÀ® ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À°èAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À C£ÀÄPÀæªÀÄ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ vÀ¥ÁàV ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁr¹ AiÀiÁgÉÆà E£ÀÄß½zÀ 4-5 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÀAaPÉ ªÀiÁr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CªÉÆÃV CAdÄlV, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAd¤AiÀÄgï PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï. gÁA¥ÀÆgÀ (¦.J), ¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï £ÀA: 3. ¸Á: AiÀÄÄ.PÉ.¦. PÁåA¥ï gÁA¥ÀÆgÀ (¦.J), vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.