Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] ªÀÄ£ÀUÀƽ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹           
      ¢£ÁAPÀ: 01.05.2018 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ: qÉÆÃAVæ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ qÉÆÃtÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: zÉÃV£Á¼À AiÀÄĤPÁ£Àð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28/E.Dgï.4433 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 28/E.Dgï.4433 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ zÉÃV£Á¼À¢AzÀ GPÀÌ° ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GPÀÌ° zÁn ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ JzÉUÉ, JqÀ ¥ÀPÀÌrUÉ wêÀæ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ DAiÀÄĵÀå D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ qÉÆÃAVæ¸Á§ qÉÆÃtÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð; eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉÃV£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2018 PÀ®A: 272, 273, gÉÃ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 20[2],24 COTPA ACT 2003
      ¢£ÁAPÀ; 04.05.2018 gÀAzÀÄ 9.25 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]G¸Áä£À vÀAzÉ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ; 53 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ 2]ªÉÄÊ¥sÀÆd C° vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ vÁ¸À¨ÁªÀr3]C§Æ§PÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ EzÀgÀ°è 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀ¦® ¥Á£À±Á¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðl E®èzÉ CrPÉ ZÀÆgÀÄ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚ, ¤Ãj£À°è ¨ÉgÀ¹ wQÌ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQ CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: DjÃ¥sÀ JA ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) d¹ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2018 PÀ®A: 272,273,gÉÃ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 20[2],24 COTPA ACT 2003.
     ¢£ÁAPÀ 04.05.2018 gÀAzÀÄ 9.25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉ JªÀiï gÉÆÃqÀ ¨ÁUÁAiÀÄvÀUÀ°è FvÀ£ÀÄ PÀ¦® ¥Á£À±Á¥ÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðl E®èzÉ CrPÉ ZÀÆgÀÄ, vÀA¨ÁPÀÄ, ¸ÀÄtÚ, ¤Ãj£À°è ¨ÉgÀ¹ wQÌ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQ CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¤PÁgÀPÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¸ÀAzÉñÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  DjÃ¥sÀ JA ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) d¹ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.





4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ 30.04.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀA|| ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ºÁ¹ÃªÀĦÃgÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀÄĹ j¸À¯ïÖ £ÉÆÃr §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀAVÃvÁ UÀA|| ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ºÁ¹ÃªÀĦÃgÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 04.05.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±Àé£ÁxÀ FgÀtÚ VqÀ«ÃgÀ 2) ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆý 3) ¥Àæ¢Ã¥À ²ªÁ£ÀAzÀ FgÀ¸ÀÆgÀ 4) ¹zÁÝgÁªÀÄ ®PÀëöät PÉÆý 5) ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÉÆý 6) ¸ÀaãÀ PÀ®è¥Àà ªÁWÀªÉÆÃgÉ 7) gÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄ PÉÆý 8) ¸ÁUÀgÀ ¥ÀæPÁ±À C®PÀÄAmÉ ¸Á:J®ègÀÆ ZÀqÀZÀt. EªÀgÀÄ ZÀqÀZÀtzÀ PÉ.E.© PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ »A¢£À ªÀÄUÀ먀 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 1530/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: UÉÆÃ¥Á®. «í. ºÀ¼ÀÆîgÀ, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.