Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 04-05-2018


1] EAr UÁæ«Ät UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2018  PÀ®A: 3 & 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ-1955        
        ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà. ºÀwÛ. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á; vÁA¨Á. FvÀ£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ J¦J¯ï PÁqïð AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ 30,525 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 25 QéAl¯ï 35 PÉ.f. CQÌ ªÀÄvÀÄÛ 8670 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 8 QéAl® 65 PÉ.f. UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 39195/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À J¦J¯ï PÁqïðzÁgÀgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ CqÀw, UÉÆÃqÁªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ QgÁuÉ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåPÉÌ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] 30525/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 2035 PÉ.f ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CQÌ. 2] 8670/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 867 PÉ,f ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀߨsÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ UÉÆâ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ªÀĺÁAvÀUË qÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ UËqÀ. vÀqÀèV DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2018 PÀ®A: 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 03.05.2018 gÀAzÀÄ 08.05 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀÄPÁä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆ¥Àà vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÆ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï, ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ .d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1) 5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ C;¸À:Q: 1000-00 gÀÆ 5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ï MAzÀÄ CzÀgÀ°è 4 °Ãlj£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ C:¸À:Q :400=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï.¥Ánî (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
     ¢£ÁAPÀ 08.04.2018  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ®QëA¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÁ¢ÃªÀĤ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| vÀÄA§V vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁ½PÉÆÃnUÉ ºÉÆÃV ºÉƸÀ §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÉêÉAzÀæ¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀé ºÁ¢ÃªÀĤ PÀÆ° ¸Á; vÀÄA§V  vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.