Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2018  PÀ®A: 279, 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í AiÀiÁåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀĨÁ¬Ä UÀA ¹zÀÝtÚ §UÀ° ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28-EE-3402 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EAr¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ zÁn EgÀĪÀ ©½ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ vɯÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀĨÁ¬Ä EªÀ½UÉ vɯÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀÝtÚ vÀA zË®vÀgÁAiÀÄ §UÀ° ªÀaiÀiÁ 67 GzÉÆåÃUÀ ¤ªÀÈvÀÛ ²PàëPÀ ¸Á|| EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2018 PÀ®A: 171(F) IPC & Sec. 7 Of the Religious institutions (Prevention of Misuse) act 1988
      ¢£ÁAPÀ; 02.05.2018 gÀAzÀÄ  18.00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]  eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ D¨sÀåyð zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®¹AUÀ ZÀªÁít ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¨ÉA§°UÀgÀÄ  EªÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ £ÁUÀoÁt ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®¹AUÀ ZÀªÁít EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ PÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ªÀĺÁ®Qëöäà zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð ¥Áæt ¥ÀæwµÁÖ¥À£É ºÁUÀÆ PÀ¼À¸ÁgÉÆúÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ eÁvÉæAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.30 UÀAmɬÄAzÀ 3.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyð zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®¹AUÀ ZÀªÁít EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀiÁ¬ÄPÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉýzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §½¹PÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀS£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf ªÀAiÀiÁ  46 ªÀµÀð ªÁtÂdå vÀjUÉ C¢üPÁj ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀzsÀåPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀÄ¥Áè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqïnêÀÄ 3gÀ ªÀÄÄRå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÁUÀoÁt ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2018 PÀ®A: 127(J), 133 Dgï. ¦. DåPïÖ-1951.
     ¢£ÁAPÀ 02.05.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ-28/8676 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃjPÁëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ zsÀ餪ÀzÀðPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ZÀqÀZÀt §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-2018, £ÁUÀoÁt «ÄøÀ®Ä ¥ÀvÀPÉëÃvÀæzÀ eÁvÁåwÃvÀ d£ÀvÁzÀ¼À ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ  G®AWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÉ. ¥ÀæPÁ±À. C¹¸ÀÖAmï PÀ«ÄñÀ£Àgï PÀªÀIJðAiÀįï mÁåPïì r¥ÁlðªÉÄAmï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¥Áè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÁUÀoÁt «ÄøÀ®Ä ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2018 PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.     
     ¢£ÁAPÀ ; 02.05.2018 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀIJ¯Á ªÀĺÉñÀ ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¨Á§vï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï.¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2018 PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.     
     ¢£ÁAPÀ ; 02.05.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄAV¨Á¬Ä @ ±ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀA ¥ÀÄAqÀ°PÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¹ÃwªÀĤ vÁAqÁ ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ PÁ²£ÀPÀÄAn gÉÆÃqÀ EvÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸Áéw ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1. 8 pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ  ¸À||vÀ|| gÁeÉñï.J¸ï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ)¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.