Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 01-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 13/2018  PÀ®A: 174[¹], ¹Dgï¦.¹. 
      ¢£ÁAPÀ: 29.04.2018 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ 13:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 29/04/2018 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ  13:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  n¥ÀàtÂ: ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 55 jAzÁ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚzÀªÀ ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, CAzÁdÄ 5 Cr 4 EAZï JvÀÛgÀzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® PÀÄA¨ÁgÀ, ¹.¦.¹. 502, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: £ËPÀj, ¸Á: ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2018 PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ; 29.04.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÁªÉÃj vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ¹AzÀV. EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÀ®ÆègÀ ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.