Number of Visitors

Wednesday, May 30, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-05-2018



VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï oÁ uÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2018  PÀ®A: 279. 304[J] L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ  187 JªÀiï. «í PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ: 22-05-2018  gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ °è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgÀ

vÀA/ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ. ¸Á/»gÀÆgÀ. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. mÁåPÀÖgï £ÀA- PÉJ-28. n.©-3866.
£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄAn eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆ®¢AzÀ »gÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ AiÀÄ
¥ÀPÀÌzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ ZÀ§£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-28. F.PÉ-4565. £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïÉ
ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §AzÀÄ ªÀiÁr ¤°è¹ ¤AvÁUÀ  DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï £ÀA-PÉJ-28. n.©3866.
£ÉÃzÀ£ÀÄß CwàeÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ºÁ¬Ä¹ PÉqÀ«zÁUÀ  vÀ¯ÉUÉ. JzÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ
¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹. ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ  ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¹ÃvÀªÀé UÀ A/
§¸À¥Àà ZÀ§£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð eÁw- ¥Àj²µÀ×  eÁw   ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ. vÁ|| §¸ÀªÀ£À
¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁ uÉ UÀ Ä £É ß £ÀA: 99/2018 PÀ®A: 279,337,338,304
ªÉÄÊ£ÀÆ¢Ýãï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ wAxÀt ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-51-JJ-6648 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ qÉÆÃt ©æÃeï ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀë öåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹, vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ L±Àgï UÀÆqÀì  ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-35-©-6627 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj L±ÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ  f. FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ , PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ Qè ãÀgï EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ JqÀQ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀQ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ¯Áj Qè ãÀgï ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¯Á¼É ¸Á§ G¼À§ÄwÛ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÉÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÆ PÀÆqÁ §®Q£ÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À  ¢£ÁAPÀ: 23/05/2018 gÀ AzÀÄ ªÀÄÄAeÁå£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ °¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ  vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà §zÀ£Á¼À ¸Á: ¦AdgÀºÉUÀqÁ¼À vÁ: ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î  f¯Áè : §¼Áî j gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.



DAILY CRIME NEWS ON 23-05-2018



VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.



1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2018  PÀ®A: 279, 338, 304[J] L¦¹.            
      ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA:gÁªÀĨÁ§Ä ¸Áí ¸Á:vÀĪÀiÁä ¥ÉÆøïÖ:vÀĪÀiÁä f¯Áè:¹vÁªÀÄ»ð gÁdå ©ºÁgÀ. UÉæÃqÀgï ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SDLG  G-9190 CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ EAf£À £ÀA:60283901  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ UÉæÃqÀgï ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ï ¤®ÝtzÀ PÀqɬÄAzÁ vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ- ªÀiÁºÁzÉêÀAiÀÄå vÀA:¸ÀAUÀAiÀÄå ¥Àwæ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, JqÀUÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊUÉ, ZÀ¦àUÉ, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆmÉAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:21-05-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ C£ÀߥÀÆtð UÀA:ªÀiÁºÁzÉêÀAiÀÄå ¥Àwæ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ  ªÀÄÄA¢£À EAf£ÀzÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ,   mÉæöÊ°AiÀÄ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ PÉJ-28-n-0988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [¥ÀgÁj] FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ »AUÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV C£À¢PÀȪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ¹.©. aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1¥sÁªÀÄðmÁæöåPï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-28/n©-4614 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ   £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3 (1), 31 (Dgï) (12), 42 ªÀÄvÀÄÛ 44 (1) ºÁUÀÆ JªÀiï. JªÀiï. (r & Dgï) 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 (1), 4 (1J)  ªÀÄvÀÄÛ 23 (1J).   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹zÀÝtÚ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 2] PÀ®è¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄÄgÀZÁªÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á: §UÀ®ÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ §UÀ®ÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ¼ÁzÀ j.¸À.£ÀA: 14/2 gÀ°è CAzÁdÄ 48,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 125 ªÀiÁånæÃPï l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÀÄ j.¸À.£ÀA: 22/1 gÀ°è CAzÁdÄ 28,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 75 ªÀiÁånæÃPï l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ªÉÆúÀ£À J¸ï. vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, ¨sÀÆ «eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3 (1), 31 (Dgï) (12), 42 ªÀÄvÀÄÛ 44 (1) ºÁUÀÆ JªÀiï. JªÀiï. (r & Dgï) 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 (1), 4 (1J)  ªÀÄvÀÄÛ 23 (1J).   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è EªÀgÀÄ  §UÀ®ÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°èAiÀÄ §UÀ®ÆgÀ oÁuÁ ªÁå¦Û [ºÀ¼É UÁæªÀÄ] AiÀÄ°è CAzÁdÄ 85,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 225 ªÀiÁånæÃPï l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ªÉÆúÀ£À J¸ï. vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, ¨sÀÆ «eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 23, 2018

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ

          ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅವಯವಗಳನ್ನು  ಮಾರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯಭಿತರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥಹ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 100, 08352-250751, 08352-240495, 08352-250844 ನಂಬರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

DAILY CRIME NEWS ON 22-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2018  PÀ®A: 279 338 304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í AiÀiÁPïÖ            
      ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA DgïeÉ-3-Dgï 0938 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¹AzÀV ªÀÄ®WÁt ¦qÀ§Äèr qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄ®WÁt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 28/ Er-4849 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤® vÀA zÀvÀÛ¥Àà ²gÀ±ÁåqÀ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄ®WÁt FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀiÁAvÀ¥Àà vÀA ²æêÀÄAvÀ QgÀtV ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄ®WÁt FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁjà UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà zÀvÀÛ¥Àà vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà ²gÀ±ÁåqÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄ®WÁt vÁ;¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).   
      ¢£ÁAPÀ; 21.05.2018 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-28/n©-7581 EzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîgÀ £ÀA. PÉJ-28/n¹-5218 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ zÉêÀtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ©æeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸À£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ mÉîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).      
      ¢£ÁAPÀ; 21.05.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® ªÀÄgÉ¥Àà PÀqÀPÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á; ¹AzÀV ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ:28/¹ 7428 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ CAzÁdÄ 9,000/-UÀ¼ÀÄ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌC¥ÀgÁzsÀ  ºÁAiÀiï ªÁ n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉΠ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï PÉ zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹¦L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ.      
      ¢£ÁAPÀ; 21.05.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¨Á§Ä¸Á§ @ §AzÉãÀªÁd PÉÆÃvÁé® 2) C° ¨Á§Ä¸Á§ @ §AzÉãÀªÁd PÉÆÃvÁé® 3) ZÁAzÀ¨Á§Ä ¨Á§Ä¸Á§ @ §AzÉãÀªÁd PÉÆÃvÁé® ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì ºÁUÀÆ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¨Á§Ä¸Á§ PÉÆÃvÁé¯ï EªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀiÁåQìPÁå¨ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J.23/5890 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ N¯ïØ lªÀj£ï «¹Ì; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «í¹Ì; ªÀiÁåPï qÁ¯ïì £ÀA:1 «í¹Ì ¸É¯É¨ÉæõÀ£ï r®Pïì ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUï ¥ÉÊ¥Àgï «í¹Ì mÉmÁæ (¥ËZï) ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JA.CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DAILY CRIME NEWS ON 21-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2018  PÀ®A: 279, 304[J], L.¦.¹.            
      ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¨Á§Ä @ ±ÀAPÀgÀ ©üêÀIJ qÉÆÃtÆgÀÄ. ªÀAiÀiÁ- 22 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- ¯Áj ZÁ®PÀ. eÁw- ¥Àj²ÃµÀ× eÁw. ¸Á/ vÁ½PÉÆÃn ºÁ° UÉÆêÁ gÁdåzÀ ªÀiÁ¥À¸ï. FvÀ£ÀÄ UÉÆãÁ¼À J¸ï.JZï. UÁæªÀÄ¢AzÀ ZÀªÀ£À¨Á« UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æÃeï ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁvÀ¦à [¹ÌÃqï] vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ©zÀÄÝ  vÀ¯ÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ CªÀétÚ ZÀ®ªÁ¢. GzÉÆåÃUÀ; MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á|| UÉÆãÁ¼À J¸ï.JZï.  vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2018 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ; 18.05.2018 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] v˲åsï vÀA: PÁ²ÃªÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ¸Á: qÀƪÀÄ£Á¼À vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-28/¹-6640 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqïzÀ°è EAr PÀqɬÄAzÀ »gÉÃgÀÆV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EJ¥sï-2821 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, »A§rUÉ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  dmÉÖ¥Àà FgÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ @ qÉAV ¸Á: »gÉÃgÀÆV vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 20-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2018  PÀ®A: 504, 302 L.¦.¹          
      ¢£ÁAPÀ: 19.05.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÁtUÀnÖ @ G¥ÁàgÀ ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ-²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà @ ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÉtÄÚ £ÉÆÃr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆrj CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ-±ÀgÀt¥Àà vÀA: ¨ÁfÃgÁAiÀÄ gÁtUÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸À®Ä ºÉtÄÚ ¹UÀzÉà «¼ÀA§ªÁVzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ K ¸ÀƽªÀÄUÀ£Á MAzÀÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀgÀÆ ºÉtÄÚ £ÉÆÃr £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨ÁfgÁAiÀÄ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà gÁtUÀnÖ. ¸Á; ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1] eÉÆåÃw UÀA: ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð 2] vÀ£À« ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 2 ªÀµÀð 3] CgÀÄt ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 8 wAUÀ¼ÀÄ 4] vÀgÀÄt ¸ÀĨsÁ¸À PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ: 8 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉ£Àß½î vÁ: EAr EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°è£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ-2] vÀ£À« 3] CgÀÄt 4] vÀgÀÄt EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¸ÀĨsÁ¸À vÀA: ¨Á§ÄgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: vÉ£Àß½î. vÁ; EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 19-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ           
      ¢£ÁAPÀ: 15.05.2018 gÀAzÀÄ 10.00 jAzÀ 14.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Àȶנ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 18 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : «zsÁåyð ¸Á|| PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ D±ÀæªÀÄ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥Àæw¨sÁ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ¸Á|| PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ D±ÀæªÀÄ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨Á¼ÀÄ VgÀtªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: §gÀUÀÄr FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §¨Á¼ÀÄ ±ÀAPÀgÀ VgÀtªÀqÀØgÀ ¸Á: §gÀUÀÄr vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) ¸ÉÊ£Ád UÀA:µÀjÃ¥sï ªÀÄÄTºÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì-22 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀgÉhÄÃj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2) ¸ÀĪÉÄÊAiÀÄ  vÀA: µÀjÃ¥sï ªÀÄÄTºÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì-02 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀgÉhÄÃj vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÁ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ©©eÁ£À  EªÀiÁªÀĸÁ§ ºÉÆgÀV£ÀªÀĤ ¸Á:ºÀqÀUÀ° ºÁ/ªÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁºÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018 PÀ®A: 379 IPC & 4 (1 A) M.M.R.D   
      ¢£ÁAPÀ; 18.05.2018 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. SWARAJ 744 EF  PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-32/TA-6878 ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ mÉæîgÀ EzÀPÉÌ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè (mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA: KA-32/TA-6878  ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ mÉæîgÀ (¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè) EzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÁeÉñÀ.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 02.05.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀtw ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ G: «zÁåy𤠸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ mÉîgÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉΠ C±ÉÆÃPÀ ¹zÀÝ¥Àà UÀtw ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-05-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 18.05.2018

 1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2018  PÀ®A: 429 L¦¹, & 4,5,11  The Karnatak Prevention CowSlaughter & Cattle Prevention Act 1964 and U/S 11 (L)ThePrevention Of animals Act 1960 .           
      ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¸À¯Áä£ï vÀAzÉ D¥ÀìgÀ  Rwç ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: «ÄÃgÀd ªÉÊgÀ£À§eÁgÀ Rwç UÀ°è vÁ: «ÄÃgÀd  f: ¸ÁAVè  ªÀĺÉÃAzÀæ ¦ÃPï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA JªÀiïJZï 10/JPÀÆå 6825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ ¸ÁAUÀ° f¯Éè  «ÄÃgÀd ¥ÀlÖtzÀ PÀvÀÛ®SÁ£Á JjAiÀiÁzÀ°è  zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥sÁ¸À ªÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¨ÉÃPÁAiÉÄÝòÃgÀ jÃw¬ÄAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ ¦ÃPï C¥ï  ªÁºÀ£À £ÀA JªÀiïJZï 10/JPÀÆå 6825 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁd QªÀÄävÀ 80,000- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À CAzÁd 2 l£ï zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸À vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥sÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ»§Æ§¸Á§  ºÁfªÀÄ®AUÀ £ÀzÁ¥ï ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á; £ÁzÀPÉr vÁ; EAr  eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029D380435 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5045DLFA027452  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ  §A¢gÀĪÀ¢®è EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: £ÁUÀgÀ½î EvÀgÀ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ £ÁUÀgÀ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ £ÁUÀgÀ½î UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] MlÄÖ 2600/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ  2] 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/-gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉΠ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï  D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ; 17.05.2018 gÀAzÀÄ 15:40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉƪÀÄeÁå¼À EvÀgÀ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚzÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] MlÄÖ 4600/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ  2] 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/-gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉΠ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï  D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2018 PÀ®A: 324,326, 307, 354, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ; 15.05.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà PÀ®è¥Àà PÁªÀÄ£ÀPÉÃj 2] PÁ²£ÁxÀ §¸À¥Àà  PÁªÀÄ£ÀPÉÃj 3] ZÉÃvÀ£À §¸À¥Àà  PÁªÀÄ£ÀPÉÃj 4] ±ÁgÀªÀé §¸À¥Àà  PÁªÀÄ£ÀPÉÃj ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-02 vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ DdÆ-§dÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjzÀÄÝ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÁåºÀnÖ EªÀ£ÀÄ CgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ¤UÉ E¯ÁåPÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀwà ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉà K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ©ât gÁqÀÄ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ©ât gÁqÀÄ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ°AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨ÁåºÀnÖ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ©ât gÁqÀÄ, §rUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzsÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ¨ÁåºÀnÖ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-02 vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.