Number of Visitors

Friday, April 13, 2018

PRESS NOTE ON 11-04-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥sÀÀgÁjzÀÝ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EwÛaUÉ WÀn¹zÀÝ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï G¥À-C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, J¸ï.J¸ï.PËd®V, ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, MAzÀÄ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ,
¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-04-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥sÀgÁj EzÀÝ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ gÁdåzÀ ¸ÁAVè f¯ÉèAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ --
1] ZÁAzÀ vÀAzÉ E¨Áæ»ÃªÀÄ ±ÉÃR, ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð, PÉƯÁí¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, zÀĸÀj UÀ°,è
    ¸ÁAVè, gÁdå ªÀĺÁgÁµÀÖç.
          ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀÄvÁgÀ, ¸Á|| ¸ÁAVèªÁr, ¸ÁAVè EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ MlÄÖ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀÄgɱÀ ¸ÀÄvÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÉý £À£Àß ªÀÄjAiÀiÁ¢ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃqÀ, ¸ÀAUÀ£À §¸ÀªÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É zsÀj¹zÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼Àa CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀ J®è C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ