Number of Visitors

Monday, April 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 31-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 31.03.2018

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹

       ¢£ÁAPÀ: 30/03/2018 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¹zÀÝtÚ PÀqÀUÀAa, eÉêÀgÀV r¥ÉÆÃ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA:PÉJ:38/J¥sï-796 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 2) §¸ÀªÀgÁd ¥ÀªÁqÉ¥Àà ¸ÀtUÉÃj, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ r¥ÉÆÃ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA:PÉJ:28/J¥sï-2208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀ®§ÄgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ UÉÃn£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì £ÀA:PÉJ:38/J¥sï-796 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì £ÀA:PÉJ:28/J¥sï-2208 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹ ¸ÀzÀgÀ JgÀqÀÆ §¹ì£À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä §¸ÀÄìUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CuÁÚgÁAiÀÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §ªÀÄä£ÀºÀ½î, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ PÀ®§ÄgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ UÉÃn£À ¥ÀƪÀðzÀ zÀAqÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ zÀAqÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 14:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ JgÀqÀÆ §¹ì£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁAiÀÄ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: §ªÀÄä£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2018 PÀ®A: 399,420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 L.JªÀiï.DåPïÖ 


      ¢£ÁAPÀ; ¢£ÁAPÀ: 30-03-2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀAiÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] C§Ä§PÀgÀ ¹zÀÝQ vÀAzÉ C§ÄgÀhÄgÀ vÁªÀÄlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CAdĪÀiÁ£À UÀ°è 2] UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà G¼ÁîUÀr ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3] ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÄÊ»§Æ£ÀUÀgÀ f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4] AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzsÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ UÉÆÃqɸÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁ¥sÀgÉÆÃeÁ 5] ¸À¯Áä£À vÀAzÉ ¸À°A gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ E¨Á滪ÀÄ gÉÆÃeÁ KjAiÀiÁ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ dªÀÄRAr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ £ÀªÀ¨sÁUÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÆ ºÁUÀÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀÎ, vÀ®ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀzÀ¥ÀÄr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ºÁUÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆÃrVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ²æà DjÃ¥À JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦.J¸ï.L[PÁ.¸ÀÄ] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ


      ¢£ÁAPÀ: 30-03-2018 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 11] C¤Ã¯ï vÁ¬Ä ¤dªÀé ªÀiÁzÀgÀ  2] ¹zÀÄÝ vÀA ºÀÄZÀÑ¥Àà ¥ÀqÀ¸Á°  3] C±ÉÆÃPÀ vÀA zsÀgÉ¥Àà d£ÀUÉÆAqÀ  4] ¥ÀæPÁ±À vÀA ©ÃªÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ 5] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA gÁd¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 6] ¥Àæ«Ãt vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj 7] ªÀĺÁzÉêÀ vÁ¬Ä ®QëöäèÁ¬Ä ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ dĪÀÄ£Á¼À £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzsÀ ªÀiÁ®Ä: gÉÆÃR ºÀt 4060=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ Dgï UÀrØ ¦.J¸ï.L.«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2018 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

      ¢£ÁAPÀ: 30-03-2018 gÀAzÀÄ 1915 CªÀ¸ÀðPÉÌ   ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀıÀªÀAvÀ ºÀ½eÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß, ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á§vï ºÉÆmÉïïzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] 650 JªÀiï.J¯ï.zÀ £ÁPïOmï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ-12 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ©AiÀÄgï ¨Ál®zÀ QªÀÄävÀÄÛ: 125 gÀÆ¥Á¬Ä EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ: 1,500 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ. 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-23 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZïzÀ Q=68.56  gÀÆ.UÀ½zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 1,576.88 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ.3] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-23 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZïzÀ Q=82.85  gÀÆ. UÀ½zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ: 1,905.55 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ.4] 90 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-88 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZïzÀ Q=23.88 gÀÆ. UÀ½zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ: 2,101.44 gÀÆUÀ¼ÀÄ.F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZïUÀ¼ÀÄ, ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ=7,083 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. 5] gÉÆÃR ºÀt-660=00 gÀÆ¥Á¬Ä, F ¸À:vÀ:  ²æÃ, gÀhÄqï, J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1J) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r

        ¢£ÁAPÀ 30.03.2018 gÀAzÀÄ 06:15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀA «oÀ×® UÀt ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| UÉƼÀ¸ÀAV  mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁåAlgï £ÀA: PÉ.J-28/©-7932 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ¥Àæ«Ãt vÀA £ÁgÁAiÀÄt UËj ¸Á|| UÉƼÀ¸ÀAV (PÁåAlgï ªÀiÁ°PÀ) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁåAlgï ZÁ®PÀ ªÀ PÁåAlgï ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÁåAlgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁåAlgï £ÀA: PÉ.J-28/©-7932 CAvÁ EvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÁåAlgï C||¸À||Q 4,00,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ PÁåAlgÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||¸À||Q 3,000/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt  ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.