Number of Visitors

Monday, April 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 30-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 30.03.2018

 1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2018  PÀ®A: 87 Pɦ DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 27.03.2018 gÀAzÀÄ `      20:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀA|| E¸Áä¬Ä® ¸ÁgÀªÁ£À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀĺÁUÀ PÁ®¤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ NtÂAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ gÉÆÃR ºÀt 26390=00 E¹àÃlÄ   J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C.¸À.Q 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ  PÀĪÀiÁgÀ »vÀÛ®ªÀĤ  ¦J¸ïL UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018 PÀ®A: ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 4 ©. 31 Dgï.
 (13)  ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ  21[4]4[J]
 ºÁUÀÆ 379 L.¦.¹.

      ¢£ÁAPÀ; 29/03/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÉĽîUÉÃj ªÀAiÀiÁ. 36 ªÀµÀð ¸Á: vÉVÎ, vÁ: ©Ã¼ÀV.   n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/©-4660 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.2]ªÀi˯Á° vÀAzÉ UÉʧĸÁ§ §¯ÉÆèÃgÀ ªÀAiÀiÁ. 22 ªÀµÀð ¸Á: UÀ®UÀ°  mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-29/n©-3096 EzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgï £ÀA§gÀ. PÉJ-48     n-418 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/©-4660 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-29/n©-3096 EzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîgï £ÀA. PÉJ-48/n-418 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ¸À:vÀ:  ²æñÉÊ® PÉ. ¨ÁåPÉÆÃqÀ, ¦.J¸ï.L §§¯ÉñÀégÀ ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018 PÀ®A32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

      ¢£ÁAPÀ : 29-03-2018 gÀAzÀÄ 0045   UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà CdÄð£À £ÉÃzÀ®V ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV [zÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ] 2] ²æÃzsÀgÀ F±ÀégÀ¥Àà §UÀ° ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ [zÁ¨Á ªÀiÁå£ÉÃdgï] EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 1] ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà CdÄð£À £ÉÃzÀ®V ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV FvÀ£ÀÄ ¸Á¯ÉÆÃlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EAr-¸Á¯ÉÆÃlV gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ C¤±Á ºÉ¸Àj£À zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA: 2] ²æÃzsÀgÀ F±ÀégÀ¥Àà §UÀ° ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä zÁ¨ÁzÀ°è vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EzÀgÀ°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä zÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  £ÁPïOmï ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ n£ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ-17 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ©AiÀÄgï ¨Ál®zÀ QªÀÄävÀÄÛ: 95 gÀÆ¥Á¬Ä EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ: 1,615 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ, ¥ËZïUÀ¼ÀÄ, ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ=26, 444 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, PËAlgÀzÀ°èzÀÝ gÉÆÃR ºÀt-47,040=00 gÀÆ¥Á¬Ä.. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ:  ²æÃ, gÀhÄqï, J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).

      ¢£ÁAPÀ 29-03-2018   gÀAzÀÄ  0555  UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: PÀtÚ UÀÄrºÁ¼À vÁ: ¹AzÀV n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/¹-7334 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀvÁÛzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  n¥ÀàgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ,  F §UÉÎ ²æà © © PÀªÀÄvÀ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á: ¥Àæ¨sÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ   ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.