Number of Visitors

Monday, April 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 29-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 29.03.2018

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2018  PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹
       ¢£ÁAPÀ: 27.03.2018 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¤AUÀ¥Àà PÀÆjAiÀÄgï ¸Á|| PÀPÉÌÃgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè:AiÀiÁzÀVÃgÀ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ:PÉJ-37-qÀ§Æè-0675  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ:PÉJ-37-qÀ§Æè-0675 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÁ PÉÆ£ÀÆßgÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É JzÀÄj¤AzÁ PÉÆ£ÀÆßgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÁ ºÀÄ°¨ÉAa PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28-ªÁAiÀiï-2437 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, ¦gÁå¢ UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹, ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À ¹n£À°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ,  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹n£À°è PÀĽvÀ PÀgÉ¥Àà §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á:PÀÆZÀ¨Á¼À EªÀ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:28-03-2018 gÀAzÀÄ 003:0 UÀAmÉUÉ wÃjPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀA ²ªÀ¥Àà ªÉÄÃn ¸Á: PÀÆZÀ¨Á¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2018 PÀ®A: 32, 34. PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 28.03.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ gÁAiÀÄ¥Àà ¸ÉÆãÀßzÀ ªÀAiÀiÁ : 45 ªÀµÀð ¸Á: ¨É¼ÀÄî©â FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. Particulars of Properties Stolen/Involved : 1) OLD TAVERN PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå (Whisky) vÀÄA©zÀ 180 ml zÀ MlÄÖ 46 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPïUÀ½zÀݪÀÅ. ¥Àæw mÉæÃmÁæ ¥ÁåQ£À Q: 68/-gÀÆ. 56 ¥ÉʸÉ. EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q: 3153-gÀÆ. 76 ¥ÉʸÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ¸À:vÀ: ²æñÉÊ® PÉ. ¨ÁåPÉÆÃqÀ, ¦.J¸ï.L. §§¯ÉñÀégÀ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2018 PÀ®A: 78(3). PÉ.E.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 28.03.2018 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw eÁ£À¥Àà PÀgÁvÀ ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÉÆAzÀ½ UÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÉÆAzÀ½UÀ°èAiÀÄ°è §gÀĪÀ zÀÄUÀðªÀé zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: DjÃ¥sÀ JA, ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) f¹ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2018 PÀ®A: 32, 34. PÉ.E.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ; 28.03.2018 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ®UËqÀ £Á£ÁUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| wqÀUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ wqÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ : 1] ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ®Ö «¹ÌÃAiÀÄ gÀnÖ£À mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ 90 JAJ¯ïzÀ MlÄÖ 96 ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¥ÀæªÀiÁt 8 °ÃlgÀ 640 JªÀiï J¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÁQÃlPÉÌ 24/- gÀÆ £ÀAvÉ MlÄÖ ¥ÁQÃlUÀ¼À C||Q|| 2304-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ® d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eɹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¸ÀÄgɱÀ Dgï UÀrØ ¦ J¸ï L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  
5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2018 PÀ®A: 32, 34. PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 28.03.2018 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨sÉÊgÀªÁqÀV, ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÀV ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß zÁ¨sÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ «¹Ì mÉÃmÁæ ¥sÁåPïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «¹ÌAiÀÄ mÉÃmÁæ ¥ÁåPïUÀ¼ÀÄ 96 EzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À°è 90 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨ÉÃ¯É gÀÆ 23.88/-UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ gÀÆ 2292/-UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
       ¢£ÁAPÀ; 28.03.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ ²æñÉʯï UËqÀUÁA« ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î vÁ: EAr mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-28/©-5969 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] ²ªÁf gÀÄzÀæ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: §gÀUÀÄr mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-28/©-5969 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¹PÀÄÌ, ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-28/©-5969 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ..F §UÉÎ ¸À:vÀ: r. J£ï. vÀ¼ÀªÁgÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.