Number of Visitors

Wednesday, April 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.
1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2018  PÀ®A: 302, 201 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ 08.04.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄUÀzÀĪÀiï ¸Á: qÉÆÃtÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¤A¨Á¼À PÉ.r. vÁ: EAr ºÁ/ªÀ: qÉÆÃtÆgÀ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr FvÀ¤UÉ §®ªÀAvÀªÁV ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ¹ ªÁålì¥À£À°è ©nÖzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÀgÉzÀÄ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀgÁd£À ¥Áå£À¸ÉÆäPï ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CAvÁ qÉÆÃt ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è MUÉzÀÄ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð; eÁw: »AzÀÄ UÀÄgÀªÀ G: PÀÆ° ¸Á|| ¤A¨Á¼À PÉ.r. vÁ: EAr ºÁ/ªÀ: qÉÆÃtÆgÀ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 16:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ w¥ÀàgÁAiÀÄ ¨É£ÀPÉÆlV, ¸Á: §AzÁ¼À 2) gÀªÉÄñÀ §¸À¥Àà £Á«, ¸Á: §AzÁ¼À 3) ¸ÁºÉçUËqÀ CtÚ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï.) 4) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀvÀß½î, ¸Á: NwºÁ¼À, 5) C£Àìgï @ C£Àìgï §ÄqÁØ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¹AzÀV @ ¨ÁUÀªÁ£À,  ¸Á: D®ªÉÄî, ºÁ: ªÀ: ¹AzÀV CxÀt ¥Áèmï.  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ §AzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 12,570/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J£ï.JZï .¥ÀÆeÉÃj. ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2018 PÀ®A: 32. 34  PÉ.E.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀA: gÁeÉøÁ§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆgÀ£Á¼À vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á§vï ¥Á£ï±Á¥ïzÀ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,1] 180 JªÀiï,J¯ï,zÀ N®Ø lªÀj£À «¹Ì vÀÄA©zÀ MlÄÖ-35 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¥ËZï£À C.¸À.Q|| 68.56/- gÀÆUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ=2,399/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. 2] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 250/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï. J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL  EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2018 PÀ®A: 284 L.¦.¹ & 32. 34  PÉ.E.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ CA§jñÀ ZÀªÁít ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÀUÉ AiÉÆåUÀåªÀ®èzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ £À±É §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 25 ¥ÁQÃlUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ 03 °ÃlgÀzÀµÀÄ,Ö CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ: 250/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è 02 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸Á¬Ä¤PÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.