Number of Visitors

Wednesday, April 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.


 1] EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2018  PÀ®A:  86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå E¯ÁSÉ PÁAiÉÄÝ-1963 ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÄAfPÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ 2] ªÉĺÀªÀÄÄzÀ vÀA: C§ÄÝ® JªÀiï. ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀAUÀgÁ vÁ: f: PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ gÁdå:PÉÃgÀ¼À 3] ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÁæªÀÄ ªÉÄÃwæ ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ vÁ: EAr [¥ÀgÁj] 4] ºÀĸÉä vÁ¬Ä ®°vÁ¨Á¬Ä ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: UÀÄtQ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [¥ÀgÁj] EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ MlÄÖ 1,98,000 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 123 PÉf ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÁgïzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ. J¸ï. ªÉÆúÀ£ï ¨sÀÆ«eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018 PÀ®A: 279 - 304J] L¦¹
     ¢£ÁAPÀ; 14.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 10.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: «£ÉÆÃzÀ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr, £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ] FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ªÉÄÊvÀ: «£ÉÆÃzÀ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è JA-¸ÁåAqï ºÁUÀÄ ¹ªÉÄAn£À aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄAzÀªÁ£À - ²UÀuÁ¥ÀÄgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁªÀÄUÁj eÁUÉAiÀÄ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉVΣÀ°è Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÁ MªÉÄäÃ¯É mÁæöåPÀÖgïzÀ ªÀÄÄA¢£À JAf£ï ¨sÁUÀªÀÅ ªÉÄÃ¯É J¢ÝzÀÝjAzÁ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: «£ÉÆÃzÀ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ºÀ®¸ÀAV EªÀ£ÀÄ »A§¢AiÀÄ mÉæöÊ° ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï JAf£ïzÀ ªÀÄzÀå ¹QÌPÉÆArzÀÝjAzÁ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ vÀA: gÁt¥Áà ºÀ®¸ÀAV ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2018 PÀ®A: 279, 337. 283, 337, 338, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 13.04.2018 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÉÆvÀ£ÀnÖ vÁ: CxÀt  ¯Áj £ÀA JA.JZï-10/gÀhÄqï-2749 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. 2) ªÉÄÊvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ UÉfÓ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/JE-3403 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. ¦ ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÉÆvÀ£ÀnÖ vÁ: CxÀt FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JA.JZï-10/gÀhÄqï-2749 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, DgÉÆæ C £ÀA 2 ªÉÄÊvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ UÉfÓ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/JE-3403 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ ZÉÃvÀ£À gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀļÀwzÀÝ ZÉÃvÀ£À gÁoÉÆÃqÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆæü C £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: UÀAUÁ¥ÀÆgÀA PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 132/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹   ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀjèAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-23/nJ-7241 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J-23/nJ-5156, PÉ.J23/nJ-5157 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ HgÀ°èAzÀ eÁªÀÄzÁgÀ zÉÆrØAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  Cwà eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/«í-6274 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀÆßgÀ¢AzÀ ²gÀ£Á¼À gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà  ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 124/2018 PÀ®A: 125 R.P. ACT 1951, 171(F), 153(A)IPC & Sec. 7 Of the Religious institutions (Prevention of Misuse) act 1988
      ¢£ÁAPÀ: 13.04.2018 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀjèAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]²æà ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄÃf, ªÀÄ£ÀUÀƽ. DUÀ«Ä¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2]²æà «ÃgÀgÀÄzÀæªÀÄĤ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄÃf, ªÀÄÄvÀÛV. gÀªÀgÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ 3]²æà ªÀĺÁzÉêÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄÃf, §§¯ÉñÀégÀ (zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è) ಮೂರು ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವವರು ನಾಳೆ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಹ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ದುನಿಯಾ ಝಕತಾ ಹೈ, ಝಕಾನೆವಾಲಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ರೀ ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸದ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಸಹ ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಕರವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಘಂಟೆಯಿಂದ 11.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾದದಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಅದೆ.F §UÉÎ ²æà ¦.J£ï. PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ; PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ªÀÄļÀªÁqÀ KvÀ-¤ÃgÁªÀj «¨sÁUÀ-3, §.¨ÁUÉêÁr ¥Áè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqï-8 29- §§¯ÉñÀégÀ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 17/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ : §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ aPÀÌgÀrØ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁgÀªÁqÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ £À°è 1,18,000 gÀÆ ºÁUÀÆ PÉ.«.f.© ¨ÁåAPÀzÀ°è 60,000 gÀÆ ¸Á® ªÀiÁr vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ, PÀqÀ¯É ¨É¼É E¼ÀĪÀj §gÀzÉ ºÁ¼ÁVzÀÝjAzÀ, ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À £À¸ÀÄQ£À 04.00 WÀAmɬÄAzÀ 07.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ dAwAiÀÄ UÀįÁ§PÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd aPÀÌgÀrØ ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ gÀrØ, GzÉÆåÃUÀ- ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¸ÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


7] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 32,34 PÉ E DPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C£À¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀȵÁÚ eÁzsÀªÀ 50 ªÀµÀð, «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÀ-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d¥ÁÛzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, F §UÉÎ ²æà ©.eÉ ¥Ánî-¦J¸ïL DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 32,34 PÉ E DPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 17;30 EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Á¼É¸Á vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉÆAr ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÄzÀgÀUÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.J£ï.¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.