Number of Visitors

Thursday, April 5, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018  PÀ®A: 323,324,448, 504, 506, ¸ÀºÀ 34 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 (1).(r).(s). 3 (2).(va). SC/ST PA ACT - 2015.      
       ¢£ÁAPÀ-03-04-2018 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 22-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ:  1] ªÀÄAd¥Àà vÀA/ ºÀÄ®UÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ.  2] ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ FgÀ¥Àà £ÁUÁ«. 3] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ PÀgÉ¥Àà ºÀqÀUÀ°,   J®ègÀÆ ¸Á|| UÉÆãÁ¼À J¸ï.JZï. vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À [J®ègÀÆ »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉAZÀ¥Àà £ÁUÁ« EªÀ£À mÁåPÀÖgï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆrªÁUÀ PÉAZÀ¥Àà £ÁUÁ« EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£À PÀqÉUÉ PÉÆlÄÖ mÁåPÀÖgï UÀ¼É ºÉÆr¬ÄªÁUÀ DgÉÆæ ¸Éà £ÀA- 1. 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr PÉAZÀ¥Àà£À ªÉÆèÁ¬Ä¯ïPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ JwÛ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ PÉAZÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆÃV ªÉÆèÁAiÀįï PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉÆnÖ CAvÁ ¹mÁÖV DgÉÆæ ¸Éà £ÀA- 1. 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸Éà £ÀA- 1. 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ  ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ. PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß ¦gÁå¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÉÆãÁ¼À J¸ï.JZï.  UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸Áå÷ÖAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸Éà £ÀA-1. 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ   PÁ±À¥Àà vÀA/ ºÉUÀqÉ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ. ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð. eÁw [»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ] ¥Àj²µÀÖ eÁw. GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á|| UÉÆãÁ¼À J¸ï. JZï.   vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2018 PÀ®A: PÀ®A 171(E) L¦¹ & 98 PÉ.¦.DåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ;- 04/04/2018 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¢üÃPÀgÁªï vÀAzÉ ¢£ÀPÀgÀ xÉÆÃgÁvÀ ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á: gÉÃlgÉ [©.PÉ.] vÁ: PÀgÁqÀ f¯Áè|| ¸ÁvÀgÁ gÁdå|| ªÀĺÁgÁµÀÖç EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ C¢üÃPÀgÁªï vÀAzÉ ¢£ÀPÀgÀ xÉÆÃgÁvÀ ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á: gÉÃlgÉ [©.PÉ.] vÁ: PÀgÁqÀ f¯Áè|| ¸ÁvÀgÁ gÁdå|| ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2018 gÀ ¸ÁªÀðwæPÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤zÉð±À£ÀzÀAvÉ 50.000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ ºÉaÑUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤zsÉÃð±À£À EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ½®èzÉ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-50-J¯ï-0981 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3,38,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆÃmÁå¼À¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå ¸À£ï-2018gÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå  J¸ï.J¸ï.n.-05 ºÉÆ£ÀªÁqÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ¸Á: §§¯ÉñÀégÀ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ 04-04-2018 gÀAzÀÄ 11;35 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ®èAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå »gÉêÀÄoÀÀ 2] ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå »gÉêÀäoÀ 3] §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå »gÉêÀäoÀ 4] zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 5] ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: J®ègÀÆ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀ 5 JPÀgÉ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß Rjâ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ E¸ÁgÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ:03-04-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀ d«ÄãÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EzÀgÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÉÄlUÁgÀ FvÀ¤UÉ MrØUÉ KPÉ ¨ÉAQ ºÀZÀѯÁPÀwÛ AiÀiÁgÀ d«ÄãÀ CAvÁ w¼À¢ CAvÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£Éà ¸ÉƪÀÄ£ÀUËqÁå £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ d«ÄãÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀgÀÄ vÀUÉÆAr CAvÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ §rUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁ: ¹AzÀV   . gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.