Number of Visitors

Tuesday, April 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-04-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 03.04.2018

 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2018  PÀ®A: 279, 337, 304[J] L.¦.¹.
       ¢£ÁAPÀ: 01.04.2018 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ- ©üêÀÄgÁAiÀÄ. ²æñÉÊ® «Äfð. ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð. ¸Á|| vÀqÀªÀ®UÁ. vÁ ; EAr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28/E.eÉ-1309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÀ »gÉÃgÀÆV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà. PÀoÁ¬Ä. FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/E.J¥sï.-5754 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀ« ¸ÁQëzÁgÀ-ªÀÄ®è¥Àà. PÀoÁ¬Ä FvÀ£À §®UÁ®, §®UÉÊ, C®è°è UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÆ ©zÀÄÝ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉZÀÄѪÀj G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV «ÄgÀdPÉÌ MAiÀÄÄåªÀ vÀAiÀiÁåjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå gÁwæ 11.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ. ©üêÀÄgÁAiÀÄ. «Äfð. ¸Á|| vÀqÀªÀ®UÁ. vÁ; EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2018 PÀ®A: 34 PÉ.E.DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 02.04.2018 gÀAzÀÄ 16.20 CªÀ¸ÀðPÉÌ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]»ÃgÀÄ §zÀÄÝ ®ªÀiÁt ¸Á:zÀUÁð vÁAqÁ. (¥ÀgÁj)  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÀUÉƸÀÌgÀ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1] 5 °ÃlgÀ ¸ÁªÀÄzsÀåðzÀ PÁ夣À°è 4 °ÃlgÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ CAzÁdÄ 00=00. F §UÉÎ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ.J¸ï. UËqÀgÀ ¦J¸ïL §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 02.04.2018 gÀAzÀÄ 16.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: UÀuÉñÀ UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀiÁ: 40; ¸Á: ¨ÁgÁ; vÁ: dªÀĤAiÀiÁ; f: WÁf¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ºÁ/ªÀ: ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì ºÁUÀÆ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ªÀÄ£ÀUÀƽ J£ï.JZï.50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ GqÀĦ zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ  N¯ïØ lªÀj£ï «¹Ì ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «í¹Ì mÉmÁæ (¥ËZï) ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ²æà §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.