Number of Visitors

Monday, April 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 02-04-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 02.04.2018

 1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2018  PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í DåPïÖ
       ¢£ÁAPÀ: 31.03.2018 gÀAzÀÄ 18;30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA; ²ªÀ¥Àà £ÁnPÁgÀ ¥ÁåfAiÉÆà lA lA £ÀA§gÀ PÉJ 33/ J 6425 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÁåfAiÉÆà lA lA £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÉÆîUÉÃj¬ÄAzÀ ªÀAzÁ® PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA- PÉJ:28 ¹:2660 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA; §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð, §¸ÀªÀÄä UÀA; §ÆvÁ½ £ÁAiÉÆÌÃr, £ÁUÀªÀÄä §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀjUÉ ¸ÁzÁªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV CAvÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°è zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà C¥ÀUÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¤®èzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA; gÀÄzÀæUËqÀ C¹Ì ¸Á|| ªÀAzÁ® gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018 PÀ®A: 171 (E) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦.DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 01.04.2018  gÀAzÀÄ 11.00 CªÀ¸ÀðPÉÌ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C«ÄÃvÀ ¨Á§Ä ZÀªÁít,¸Á|| ¨Á«PÀnÖ vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀÄuÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 50.000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ ºÉaÑUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DzÉñÀ«zÀÝgÀÆ ¸À»vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è 2.95.900 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ºÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁgï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ FgÀ¥Àà vÀA|| ZÀAzÁæªÀÄ D±Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 27.03.2018  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzÀºÀĸÉãÀ. vÀAzÉ. E¸Áä¬Ä¯ï. £ÀzsÁ¥ï  ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ, vÁ: § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£Á®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉà aPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ  E¸Áä¬Ä¯ï. vÀAzÉ GªÀÄgÀ¸Á§. £ÀzÁ¥sï ¸Á: PÉƯÁígÀ   vÁ: §,¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.