Number of Visitors

Monday, April 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 01-04-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 01.04.2018

 1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: ¢: 30/03/2018 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¨ÁµÁå¸Á§ UËAr ªÀAiÀiÁ- 39 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁeï ¨ÁªÀr  2] CtÚ¥Àà vÀAzÉ UÀt¥Àw PÀ£Áß¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ; 60 ªÀµÀð ¸Á; PÀ¯Á®UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀ¯Á® UÀ°èAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¯Á®¸Á§ C° ªÀĹzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ É. F §UÉÎ  1] N ¹ aÃnUÀ¼ÀÄ 02 2]¤Ã° ªÀĹ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß JgÀqÀÄ 3]gÉÆÃR ºÀt 800-00 gÀÆ  F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J ©gÁzÁgÀ ¹ ¦ L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ: 31-03-2018 gÀAzÀÄ 1730 CªÀ¸ÀðPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] UÀAUÁzsÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥sÉÆÃvÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð 2] ²æñÉÊ® ¹zÀÝ¥Àà ºÀvÀÛ½î ªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð 3] ¸ÀÄgÉñÀ UÉÆëAzÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð 4] gÁt¥Àà ¨sÉÊgÀ¥Àà §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð 5] UÀt¥Àw ZÀAzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð 6] ¹zÁÝxÀð ©üêÀıÁå §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ®ZÁåt UÁæªÀÄzÀ°è ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀd¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1) MlÄÖ-1,160/-gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ                                                                                    .. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. gÀhÄqï. J£ï, ªÉÆÃPÁ² EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

      ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 31-03-2018 gÀAzÀÄ 2045 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÁzÁ¸ÁºÉç vÀA: ¯ÁqÉèêÀıÁåPÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð  ¸Á: ®ZÁåt vÁ: EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á§vï ºÉÆmÉïïzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-34 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZïzÀ Q=82.85  gÀÆ. UÀ½zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ: 2,816 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-48 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZïzÀ Q=68.56  gÀÆ.UÀ½zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 3,290 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ. 3] 90 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ-136 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZïzÀ   Q=23.88 gÀÆ. UÀ½zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ: 3,247 gÀÆUÀ¼ÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ=9,353 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. 4] gÉÆÃR ºÀt-500=00 gÀÆ¥Á¬Ä. F §UÉÎ  ¸À:vÀ:  ²æÃ, gÀhÄqï, J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦J¸ïL ¦,J¸ï,L, EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


4] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ


      ¢£ÁAPÀ 31-03-2018  gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉUÉ .¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è §¸À¥Àà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁnÃPÁgÀ ¸Á:ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV.  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉÃmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ, ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] N®Ø lªÀj£ï PÀA¥À¤  «¹Ì vÀÄA©zÀ 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 24 mÉÃmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ,   ¥Àæw  mÉmÁæ ¥ÁQÃl Q;68 gÀÆ  CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 1,632 gÀÆ. F §UÉÎ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ UËqÀgÀ ¦ J¸ï L § ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ., gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.