Number of Visitors

Thursday, April 19, 2018

DAILY CCRIME NEWS ON 19-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2018  PÀ®A: 279,304(J) L.¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]  ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆ£ÀߣÀ ¸Á|| PÁmÉÆPÉÆÃmÉÊ vÁ|| CvÀÆÛgÀ f|| ¸ÉîA vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ gÁdå ¯Áj £ÀA PÉ.J 01/J JZï- 5695 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ  Cw eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ §AzÀÄ §gÀlV vÁAqÁ £ÀA 1 gÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA n¦ £ÀA PÉ.J 28/ n¹Dgï-69 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ DPÁ±À E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÉêÀÅ vÀAzÉ »ÃgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ: PÀÆ° eÁåw »AzÀÄ ®A§t ¸Á|| qÉÆêÀÄ£Á¼À  vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ; 13.04.2018 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöäà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð¤, ¸Á: C¹Ì, vÁ: ¹AzÀV.  EªÀ¼ÀÄ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ f. ¦. ¥ÉÆÃgÀªÁ® PÁ¯ÉÃeï£À ªÀŪÉÄÃ£ï ºÁ¸ÉÖ¯ï¢AzÀ vÀªÀÄÆägÀÄ C¹ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÁ¸ÉÖïï£À ªÁqÀð£ïUÉ ºÉý HjUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀÛ ºÁ¸ÉÖïïUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ G¥ÁàgÀ, GzÉÆåÃUÀ: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: C¹Ì, vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÀªÀÄeÁ£À SÁeÉøÁ§ «eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á; ²gÀ¸ÀV vÁ; ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° C§PÁj E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²gÀ¸ÀV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß QgÁt  CAUÀrAiÀÄ°è  3290;88 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À N®Ø lªÀj£ï «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 JªÀiï J¯ïzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß  ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÉÝ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ¤AUÀ¥Àà ºÉZï ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2018 PÀ®A: 284 L.¦.¹ & 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 11]  C£ÀĸÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| §.¨ÁUÉêÁr vÁAqÁ £ÀA:03, ºÁ||ªÀ||  ¤qÀUÀÄA¢ vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÀUÉ AiÉÆåUÀåªÀ®èzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ £À±É §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-1] PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 24 ¥ÁQÃlUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ 03 °ÃlgÀzÀµÀÄ,Ö CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ: 240/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è 02 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸Á¬Ä¤PÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2018 PÀ®A: 284 L.¦.¹ & 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¯ÉÆûvÀ @ ¯ÉÆÃPɱÀ vÀA ¸ÉÆêÀÄ®Ä @ ¸ÉÆêÀĹAUï ZÀªÁít @ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| GvÁß¼À vÁAqÁ ºÁ||ªÀ|| ¹ÃwªÀĤ vÁAqÁ vÁ||f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÀUÉ AiÉÆåUÀåªÀ®èzÀ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°UÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1] ¨ÁåV£À°èzÀÝ 2 °ÃlgÀzÀ MlÄÖ 05 ¥ÁÖ¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ MlÄÖ 10 °ÃlgÀzÀµÀÄÖ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C||¸À||Q|| 500/- gÀÆ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ½AzÀ 180 JªÀiï.J¯ïzÀµÀÄÖ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨Ál°AiÀÄ°è gÀ¸Á¬Ä¤PÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2018 PÀ®A: 284 L.¦.¹ & 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ 16.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÁ²¨Á¬Ä UÀA ¸ÉÆêÀÄ®Ä ZÀªÁít ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ vÁAqÁ (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É) EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÀUÉ AiÉÆåUÀåªÀ®èzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ £À±É §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 20 CAzÁdÄ 03 °ÃlgÀzÀµÀÄ,Ö CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ: 200/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è 02 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸Á¬Ä¤PÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®ªÉÄAmï DåAqï gÉUÀÆå¯É±À£À D¥sï ªÉÄÊ£ïì & «Ä£ÀgÀ¯ïì-1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1].
      ¢£ÁAPÀ; 18.04.2018 gÀAzÀÄ 06:15  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« zsÀªÀÄð¥Àà ZÀªÁít @ ®ªÀiÁt ¸Á: gÀÆqÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J.28/¹.7961 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) ¨Á¨Áf ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ dUÀvÁ¥À ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV vÁ: §.¨ÁUÉêÁr  ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.28/¹.8007 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 3) ¢°Ã¥ï ²ªÁf ¥ÀªÁgÀ ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV vÁ: §.¨ÁUÉêÁr mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.51/J: 7612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 4) ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ ªÀiÁ®UÁgÀ ¸Á: §.¨ÁUÉêÁr ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J.28/¹.7961 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ 5) £ÁUÀgÁd ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄAzÀV ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.28/¹.8007 ºÁUÀÆ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.51/J: 7612  C.£ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £Éà n¥ÀàgÀUÀ¼À £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀ 6) C¯Áè¨sÀPÀë ªÉÄÊgÁUÉÆüÀ ¸Á: GPÀÌ° £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ eÉ.¹.© ¸É¹ì £ÀA: HAR3DXSSL02529414 EAf£ï ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: 336/Y0106/0/177098 £ÉÃzÀÝgÀ D¥ÀgÉÃlgï  EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV eÉ.¹.© ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀÄA© MlÄÖ  36000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß 1) ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J.28/¹.7961  2) ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.28/¹.8007 3) mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ  n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.51/J: 7612 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  n¥ÀàgÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ eÉ ¹.¦.L. §.¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, April 18, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.
1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2018  PÀ®A: 302, 201 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ 08.04.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄUÀzÀĪÀiï ¸Á: qÉÆÃtÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¤A¨Á¼À PÉ.r. vÁ: EAr ºÁ/ªÀ: qÉÆÃtÆgÀ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr FvÀ¤UÉ §®ªÀAvÀªÁV ¹UÀgÉÃmï ¸Éâ¹ ªÁålì¥À£À°è ©nÖzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÀgÉzÀÄ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀgÁd£À ¥Áå£À¸ÉÆäPï ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CAvÁ qÉÆÃt ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è MUÉzÀÄ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð; eÁw: »AzÀÄ UÀÄgÀªÀ G: PÀÆ° ¸Á|| ¤A¨Á¼À PÉ.r. vÁ: EAr ºÁ/ªÀ: qÉÆÃtÆgÀ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 16:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ w¥ÀàgÁAiÀÄ ¨É£ÀPÉÆlV, ¸Á: §AzÁ¼À 2) gÀªÉÄñÀ §¸À¥Àà £Á«, ¸Á: §AzÁ¼À 3) ¸ÁºÉçUËqÀ CtÚ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï.) 4) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀvÀß½î, ¸Á: NwºÁ¼À, 5) C£Àìgï @ C£Àìgï §ÄqÁØ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¹AzÀV @ ¨ÁUÀªÁ£À,  ¸Á: D®ªÉÄî, ºÁ: ªÀ: ¹AzÀV CxÀt ¥Áèmï.  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ §AzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 12,570/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J£ï.JZï .¥ÀÆeÉÃj. ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2018 PÀ®A: 32. 34  PÉ.E.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀA: gÁeÉøÁ§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆgÀ£Á¼À vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á§vï ¥Á£ï±Á¥ïzÀ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,1] 180 JªÀiï,J¯ï,zÀ N®Ø lªÀj£À «¹Ì vÀÄA©zÀ MlÄÖ-35 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¥ËZï£À C.¸À.Q|| 68.56/- gÀÆUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ=2,399/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. 2] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 250/- gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï. J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL  EAr UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2018 PÀ®A: 284 L.¦.¹ & 32. 34  PÉ.E.DåPÀÖ 

      ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ CA§jñÀ ZÀªÁít ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÉêÀ£ÀUÉ AiÉÆåUÀåªÀ®èzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ £À±É §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 25 ¥ÁQÃlUÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ 03 °ÃlgÀzÀµÀÄ,Ö CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ: 250/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À°è 02 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸Á¬Ä¤PÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 17-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.
 1] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2018  PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ     ¢£ÁAPÀ 16-04-2018  gÀAzÀÄ  0900  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  ¸À:vÀ:²æÃ. ±ÀgÀtUËqÀ.J¸ï. UËqÀgÀ. ¦.J¸ï.L ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï ¸ÁgÁA±À £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß  vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ, ªÀiÁ®£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ,. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸À:vÀ:²æÃ. ±ÀgÀtUËqÀ.J¸ï. UËqÀgÀ. ¦.J¸ï.L ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2018 PÀ®A: 15[J], 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ-

 1965 

  

      ¢£ÁAPÀ: 16-04-2018 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀA:¸ÀAUÀAiÀÄå gÉêÀtQªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ:PÀÆ° ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢ü¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É F §UÉÎ PÀ®A: 15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ- 1965 £Éà ¥ÀæPÁgÀ £À£ÀßzÀÄ ¸À||vÀ||¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.d¥ÁÛzï ªÀiÁ®Ä: 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q  00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f.J¸ï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.   gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ..

DAILY CRIME NEWS ON 16-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.


1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2018  PÀ®A: 188 78(6)  PÉ.¦.DåPÀÖ 

     ¢£ÁAPÀ: 15.04.2018 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÀÝ¥Àà ©ÃgÀ®¢¤ß, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁAvÀ«ÃgÀ £ÀUÀgÀ, §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀ¸ÉÛ 2) gÀ¦üÃPÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀ 3) §AzÉ£ÀªÁd ¦ÃgÀ¥ÁµÁ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ,  ¸Á|| eÁqÀgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) «£ÀAiÀÄ ªÀ¸ÀAvÀgÁªï eÉÆò, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÁf£ÀUÀgÀ 5) ¸ÀÄgÉñÀ ±ÀgÀt¥Àà ¢AqÀªÁgÀ, ¸Á|| ¸ÀĨsÁ¸À PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 6) «PÀæªÀÄ ªÀ¸ÀAvÀgÁªï eÉÆò ¸Á|| gÁeÁf£ÀUÀgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀ¸ÉÛ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À®ð ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀ gÁAiÀÄ® ZÁ¯ÉAd¸Àð ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «gÀÄzsÀÞ gÁd¸ÁÜ£À gÁAiÀįïì £ÀqÀÄªÉ L¦J¯ï n-20 ¥ÀAzÀåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀ CAvÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ M§â£ÀÄ  ¨ÉnÖAUï ªÀiÁ°PÀ¤zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ J¸ï.J¸ï.PËd®V.  ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï  ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ; 10.04.2018 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà. vÀAzÉ ¨sÉÊgÀ¥Àà. ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ-60  ªÀµÀð ¸Á: dUÀzÁ¼À  EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 10/04/2018 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ¥ÀlÖtzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀzÉà ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ²æà gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¨sÁUÉêÁr ¸Á: dUÀzÁ¼À  vÁ: dªÀÄRAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.

      ¢£ÁAPÀ; 15.04.2018 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥Ánî PÉƯÁígÀ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ, ªÀiÁ®£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ J¸ï.©. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PRESS NOTE

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.


 PÀÄSÁåvÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ  §AzsÀ£À  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzÀV vÁ®ÆQ£À°è EwÛÃaUÉ WÀn¹zÀ zÀgÉÆÃqÉ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÀ«ÃAzÀæ ²gÀÆgÀ rJ¸ï¦ EAr G¥À«¨sÁUÀ & JªÀiï.PÉ.zsÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¹¦L ¹AzÀV ±ÀºÀgÀ  ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ

¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 14-04-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-00 UÀAmÉUÉ  eÁªÀzÀ°è ZÀqÀZÀtzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ fÃgÀAPÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄÄ ²AzÉ EªÀ£À vÉÆÃlzÀ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ ¸ÀqÀØzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 

1] ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀºÀzÉêÀ £Á¬ÄPÀ ¸Á: PÀtzÁ¼À vÁ: gÁAiÀĨÁUÀ

2]§ÄdAUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁzÀªÀ ¸Á: PÀtzÁ¼À vÁ: gÁAiÀĨÁUÀ

3] «±Á® @ «PÁ±À vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ eÁzÀªÀ

4] gÀ« vÀAzÉ ²æñÉÊ®  ªÉÆÃgÉ. 5] eÉÊ£ÀĢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ±ÉÃR

6] ªÀĺÉñÀ vÀAJ ¯Á¯ÁzÉêÀ zÁ¸À      EªÀgÀ£ÀÄß  §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉ  M¼À¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ  CAzÁdÄ 10,00,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ  ¯Áj £ÀA: PÉJ 51/ 6847 ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ CAzÁdÄ 3,00,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À  MAzÀÄ N«Ä¤ PÁgÀ MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ M¼ÀUÁzÀ CAzÁdÄ Q: 4,80,000/gÀÆ MlÄÖ 300 ¸ÀPÀÌj ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ ¸ÀrØ£À°èlÖ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀ 300 ¸ÀPÀÌj ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA: PÉJ 51/ 9756 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃrAUï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.      .   

  F PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ wêÀæ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ PÀ¼ÉzÀ ¢£ÁAPÀ:06-03-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁzÀ ¥ÁåPÀÖj¬ÄAzÀ CAzÁdÄ 8,00,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 250 QéAl¯ï[ 500 ¨ÁåUÀ]  ¸ÀPÀÌjAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA: PÉJ 23/9756 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D®ªÉÄî zÉêÀtUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ §Ä¯ÉÆÃgÉÆà fÃ¥ÀzÀ°è MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj E§âgÀÄ qÉæöʪÀgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÀj§âgÀ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ §Ä¯ÉÆÃgÉÆà fÃ¥ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èlÄÖ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 250/ QéAl® ¸ÀPÀÌjAiÀÄ£ÀÄß zÀgÉÆÃr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ EPÀ¨Á® vÀAzÉ UÁ°§  ªÀÄįÁè ¸Á: CxÀt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjõÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.
DAILY CRIME NEWS ON 15-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.


 1] EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2018  PÀ®A:  86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå E¯ÁSÉ PÁAiÉÄÝ-1963 ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀÄAfPÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ 2] ªÉĺÀªÀÄÄzÀ vÀA: C§ÄÝ® JªÀiï. ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀAUÀgÁ vÁ: f: PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ gÁdå:PÉÃgÀ¼À 3] ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÁæªÀÄ ªÉÄÃwæ ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ vÁ: EAr [¥ÀgÁj] 4] ºÀĸÉä vÁ¬Ä ®°vÁ¨Á¬Ä ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: UÀÄtQ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [¥ÀgÁj] EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ MlÄÖ 1,98,000 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 123 PÉf ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÁgïzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ. J¸ï. ªÉÆúÀ£ï ¨sÀÆ«eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018 PÀ®A: 279 - 304J] L¦¹
     ¢£ÁAPÀ; 14.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 10.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: «£ÉÆÃzÀ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr, £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ] FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ªÉÄÊvÀ: «£ÉÆÃzÀ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è JA-¸ÁåAqï ºÁUÀÄ ¹ªÉÄAn£À aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄAzÀªÁ£À - ²UÀuÁ¥ÀÄgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁªÀÄUÁj eÁUÉAiÀÄ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉVΣÀ°è Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÁ MªÉÄäÃ¯É mÁæöåPÀÖgïzÀ ªÀÄÄA¢£À JAf£ï ¨sÁUÀªÀÅ ªÉÄÃ¯É J¢ÝzÀÝjAzÁ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: «£ÉÆÃzÀ vÀA: ªÀĺÁzÉêÀ ºÀ®¸ÀAV EªÀ£ÀÄ »A§¢AiÀÄ mÉæöÊ° ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï JAf£ïzÀ ªÀÄzÀå ¹QÌPÉÆArzÀÝjAzÁ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ vÀA: gÁt¥Áà ºÀ®¸ÀAV ¸Á|| Cdð£Á¼À vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2018 PÀ®A: 279, 337. 283, 337, 338, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 13.04.2018 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÉÆvÀ£ÀnÖ vÁ: CxÀt  ¯Áj £ÀA JA.JZï-10/gÀhÄqï-2749 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. 2) ªÉÄÊvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ UÉfÓ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/JE-3403 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. ¦ ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÉÆvÀ£ÀnÖ vÁ: CxÀt FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JA.JZï-10/gÀhÄqï-2749 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, DgÉÆæ C £ÀA 2 ªÉÄÊvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ UÉfÓ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/JE-3403 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ ZÉÃvÀ£À gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀļÀwzÀÝ ZÉÃvÀ£À gÁoÉÆÃqÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆæü C £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: UÀAUÁ¥ÀÆgÀA PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 132/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹   ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀjèAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-23/nJ-7241 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J-23/nJ-5156, PÉ.J23/nJ-5157 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ HgÀ°èAzÀ eÁªÀÄzÁgÀ zÉÆrØAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  Cwà eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/«í-6274 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀÆßgÀ¢AzÀ ²gÀ£Á¼À gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà  ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 124/2018 PÀ®A: 125 R.P. ACT 1951, 171(F), 153(A)IPC & Sec. 7 Of the Religious institutions (Prevention of Misuse) act 1988
      ¢£ÁAPÀ: 13.04.2018 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀjèAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]²æà ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄÃf, ªÀÄ£ÀUÀƽ. DUÀ«Ä¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2]²æà «ÃgÀgÀÄzÀæªÀÄĤ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄÃf, ªÀÄÄvÀÛV. gÀªÀgÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ 3]²æà ªÀĺÁzÉêÀ ²ªÁZÁAiÀÄð ¸Áé«ÄÃf, §§¯ÉñÀégÀ (zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è) ಮೂರು ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವವರು ನಾಳೆ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಹ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ದುನಿಯಾ ಝಕತಾ ಹೈ, ಝಕಾನೆವಾಲಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ರೀ ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸದ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಸಹ ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಕರವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಘಂಟೆಯಿಂದ 11.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾದದಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಅದೆ.F §UÉÎ ²æà ¦.J£ï. PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ; PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ªÀÄļÀªÁqÀ KvÀ-¤ÃgÁªÀj «¨sÁUÀ-3, §.¨ÁUÉêÁr ¥Áè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqï-8 29- §§¯ÉñÀégÀ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 17/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ : §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ aPÀÌgÀrØ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁgÀªÁqÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ £À°è 1,18,000 gÀÆ ºÁUÀÆ PÉ.«.f.© ¨ÁåAPÀzÀ°è 60,000 gÀÆ ¸Á® ªÀiÁr vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ, PÀqÀ¯É ¨É¼É E¼ÀĪÀj §gÀzÉ ºÁ¼ÁVzÀÝjAzÀ, ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À £À¸ÀÄQ£À 04.00 WÀAmɬÄAzÀ 07.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ dAwAiÀÄ UÀįÁ§PÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd aPÀÌgÀrØ ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ gÀrØ, GzÉÆåÃUÀ- ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¸ÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


7] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 32,34 PÉ E DPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C£À¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀȵÁÚ eÁzsÀªÀ 50 ªÀµÀð, «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÀ-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d¥ÁÛzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ, F §UÉÎ ²æà ©.eÉ ¥Ánî-¦J¸ïL DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 32,34 PÉ E DPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ 17;30 EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Á¼É¸Á vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉÆAr ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÄzÀgÀUÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è EzÀÝ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.J£ï.¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.