Number of Visitors

Monday, March 12, 2018

PRESS NOTEVIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.


«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ £ÀªÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉưøÀjAzÀ UÀÄAr£À zÁ½ £ÀqÉzÀ §UÉÎ


F ¢ªÀ¸À UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ü d£ÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁA¢üZËPÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA:40/2018 PÀ®A: 307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ AiÀÄÆ£À¸ï vÀAzÉ CPÁè¸ï ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á|| £ÀªÀ¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ UÀÄ£Éß ¯ÁUÁAiÀÄvï¢AzÀ ¥sÀgÁj EzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À £À¸ÀÄQ£À 04:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ £ÀªÀ¨sÁUÀ ¸ÀAzÀ®¨ÁªÀrAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝ£É CAvÀ SÁwæAiÀiÁV, ¹§âA¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §qÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¹§âA¢UÉ £ÀÄV¹ ºÉÆgÀUÀqÉ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PɼÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠹§âA¢ü »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀ¯Éèà ªÀiÁr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¤®è®Ä JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÀgÀÆ DvÀ£ÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè, ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÀÄ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ JZÀÑjPÉ ¤Ãr ¤®è®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÆ PÀ®ÆèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄ°è UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¹ JZÀÑjUÉ ¤ÃrzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆjzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀÄÝ, CzÀÄ DvÀ£À JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀUÀÄ°zÀÄÝ ¸ÀqÀQ ¨ÁªÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ¦J¸ïL Dj¥sï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ºÁUÀÆ JA.J.ªÀiÁzÀ£À±ÉnÖ ¦¹ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ AiÀÄÆ£ÀÄ¸ï ¥ÀmÉïï EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA  102/2018 PÀ®A: - 353, 307, 332, 333, 336, 337, 338, L¦¹ £Éà CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ FvÀ£À ªÀģɬÄAzÀ 600 UÁæA UÁAeÁ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ vÀ®ªÁgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
¸ÀzÀj DgÉÆæ AiÀÄÆ£ÀÄ¸ï ¥ÀmÉïï FvÀ£À ªÉÄÃ¯É UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ®Ä 2 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt ºÁUÀÆ 2 PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.