Number of Visitors

Thursday, March 1, 2018

PRESS NOTE


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

                   PÀgÉAmï n.¹ PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À

     ¢£ÁAPÀ: 28.02.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EwÛÃaUÉ WÀn¹zÀ ºÉƸÀ §qÁªÀuÉUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹zÀ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ n.¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ
     ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA:1 gÀ°è  C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ
1] PÀȵÁÚ vÀA: gÁªÀÄ°AUÀ UÀzÁå¼À ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á: gÀA¨Á¥ÀÆgÀ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ
   d£À C¥Áæ¥ÀÛgÀ£ÀÄß ¸Á|| J®ègÀÆ  PÁRAqÀQ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ.

     «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 100 PÉ.«í.AiÀÄ-13 n.¹UÀ¼ÀÄ, 63 PÉ.«.J-4 n.¹UÀ¼ÀÄ, 25 PÉ.«.J-2 n.¹UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19-n.¹UÀ¼ÀÄ C®èzÉ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ mÁæ£Àì¥ÁªÀÄðgÀ D¬Ä¯ï vÀÄA©zÀ 7 ¨ÁågÉïïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£ÉßUÉ §¼À¹zÀ UÀÆqÀì ¥ÁåeÉÆà £ÀA:PÉJ:28/¹:7622 »ÃUÉ MlÄÖ 21,09,000=00  QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 305/2017 PÀ®A 379 L¦¹ £Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.