Number of Visitors

Monday, March 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 12-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.


1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 25.10.2017 jAzÀ 11.03.2018 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA. ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà vÀªÀ¸É ªÀAiÀiÁ30 GzÉÆåÃUÀ: ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥Àß°è PÉ®¸À ¸Á. ªÀÄÄeÁªÀgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀA. ¸ÀAvÉÆõÀ vÀªÀ¸É ªÀAiÀiÁ28 ¸Á. ªÀÄÄeÁªÀgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
      ¢£ÁAPÀ; 11.03.2018   gÀAzÀÄ  06.00  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C¤Ã® vÀAzÉ §ÄzÀÝ¥Àà dqÀUÉÆAqÀ ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÁªÀÅvÀgÁAiÀÄ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, 2] §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀĸÀ©£Á¼À ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð  ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÁªÀÅvÀgÁAiÀÄ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À mÉæîgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï © UËqÀgÀ  ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2018 PÀ®A: 279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 181, 184 JªÀiï «í DåPïÖ  
        ¢£ÁAPÀ; 11.03.2018 gÀAzÀÄ 16:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] QgÀt vÀAzÉ «oÀ×® C¼ÀîV ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32 EJ¥sï 6378 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32 EJ¥sï 6378 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¥sÀd®¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀqɬÄAzÀ D®ªÉÄî PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ: ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.