Number of Visitors

Tuesday, March 27, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/¹-7768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/¹-7768 CAvÁ  EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ  n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| r. J£ï. vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
      ¢£ÁAPÀ; 22.03.2018 gÀAzÀÄ 13.45 jAzÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ±À«ÄãÁ UÀA|| £À©gÀ¸ÀÆ® D¸ÀAV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð ¸Á|| vÉÆgÀ« vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦gÁå¢AiÀÄÄ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉðmï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉƨÉʯï j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÆ CªÀ¼À 3 wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ  AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ £À©gÀ¸ÀÆ® vÀA|| zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ D¸ÀAV, ¸Á|| vÉÆgÀ« vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.