Number of Visitors

Thursday, March 1, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-02-2018


Change within, Victory therein.
   
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 27.02.2018.

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2018 PÀ®A: 279.304(J) L.¦..¹  & 187 JªÀiï «í DåPÀÖ           
      ¢£ÁAPÀ; 25.02.2018 gÀAzÀÄ 20.45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ, EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA ªÀÄzÀ£À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 44 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆýºÁ¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï JPÀì J¯ï-ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-33-«-5251 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀqÀªÀqÀV PÀqɬÄAzÁ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ªÉÄÊvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹ CzÉ eÁUÁzÀ°è wÃjPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ. zÉêÀtÚUËqÀ vÀA ZÀ£Àߧ¸À¥ÀàUËqÀ ¸Á¸À£ÀÆgÀ ¸Á:PÉÆýºÁ¼À, vÁ;¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f¯Áè:AiÀiÁzÀVÃgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018 PÀ®A: 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 26.02.2018 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀÄ ¸Á: EAr mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 43 -5803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ªÁlgÀ ¸À«ð¸ï ªÀÄvÀÄÛ Væ¹AUÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀVAiÀÄ F±ÀégÀ ªÁlgï ¸À«ð¹AUÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ QèãÀgÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ PÀ¼ÀUÉ E½¹ ¢£ÁAPÀ 26.02.2018 gÀAzÀÄ 17.55 UÀAmÉUÉ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ qÀA¥À ªÉÄÃ¯É JwÛ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvÀÛ vÀAwUÉ n¥ÀàgÀ vÀUÀ®ÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ vÀUÀ°¹ QèãÀgÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ Væ¹AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ §AzÀÄ Væ¹AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÉñÀ¤UÉ 18.30 UÀAmÉUÉ «zÀÄåvï vÀUÀ° UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ÀzÀ°è ©J¯ïr E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £Á£ÁUËqÀ ¸Ë¢ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á ; zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV FvÀ£ÀÄ 20-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Ë¢ ¸Á:zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2018 PÀ®A: 78[3]  PÉ.¦ DPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 26.02.2018 gÀAzÀÄ 10.45  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DQèï CAiÀÄħ EArPÀgÀ, ¸Á|| ¨ÁUÁAiÀÄvÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 350=00 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 2 C.¸À.Q 00=00 3) ¨Á¯ï¥É£ï 1 C.¸À.Q 00=00 4) ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁgÀ »vÀÛ®ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäeï  ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 23.12.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÁPÉÃgÁ¨ÉÃUÀA UÀA/ ªÀĺÀªÀÄäzïC° ªÀÄÄ£À¹ ¸Á|| D¸ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ¼É. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ C§ÄݯÁè vÀA/ ªÀĺÀªÀÄäzÀC° ªÀÄÄ£À¹. ¸Á|| D¸ÁgÀUÀ°è §rPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ 


5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ; 26.02.2018 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). £ÀÆåºÁ®AqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ NHN3630SZHE389728 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è.  EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ