Number of Visitors

Tuesday, March 27, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 26-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 25-03-2018 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £À©¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:46ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ eÁ®ªÁzÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉÆÃgÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] gÉÆÃR ºÀt 5,300=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| §¸ÀªÀgÁd ©üà ©Ã¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦. J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.
     
     ¢£ÁAPÀ; 25-03-2018 gÀAzÀÄ 15-45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà §Æ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ:23ªÀµÀð ¸Á:PÉÆÃgÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀÇgÀ vÁAqÁ £ÀA:1 gÀ°è£À ¸ÀPÁðj ±Á¯É DªÀgÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:  1] gÉÆÃR ºÀt 2,300=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| §¸ÀªÀgÁd ©üà ©Ã¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦. J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.  

      ¢£ÁAPÀ; 25/03/18  gÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀtÚ vÀA; ²ªÀ±ÀgÀt PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð,  ¸Á; UÀtºÁgÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA; FgÀUÀAmÉ¥Àà PÉÆÃmÁgÀUÀ¹Û ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á; ¨ÉÆÃgÀV ºÁ; ªÀ: UÀtºÁgÀ.3] ¤AUÀtÚ vÀA; ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ D£ÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð,4] ¥ÀArÃvÀ vÀA; ¸ÀAUÀ¥Àà CAzÉÆqÀØV ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð,5] ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA; ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ZÁAzÀPÀªÀmÉ ªÀAiÀiÁ- 29 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ UÀtºÁgÀ  UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ  UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 5240/-gÀÆ.    2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À: vÀ: JªÀiï.PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ   gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
        
      ¢£ÁAPÀ; 25-03-2018  gÀAzÀÄ 13:10 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA:®PÀëöät ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ 2) ªÉÃtÄ vÀA:gÁªÀÄÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ3) ®PÀëöät vÀA:ªÀÄAUÀ¼À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ 4) £ÉÃvÁf vÀA:©üêÀĹAUï ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ 5] zsÀªÀÄð¥Àà vÀA:¸ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-38 ¸Á:PÉƼÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ PÉƼÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)10490=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2)52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ï L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ  
     
     ¢£ÁAPÀ; 25.03.2018 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀuÉ¥Àà vÀA §¸À¥Àà eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ElV FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV HAYWARDS CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸À: vÀ: gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.