Number of Visitors

Saturday, March 24, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-03-2018

 VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 24.03.2018

 1] ¸ÀAZÁj  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2018 PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹ & 187 JA«íDåPÀÖ 283 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 22.3.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£Á1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ PÀÆqÀV ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÀÆqÀì lAlA £ÀA§gÀ PÉJ-28©-4512 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì lA lA £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CxÀt ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ªÁlgÀ mÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄgÀUÉÃAzÀæ @ ªÀÄÄgÀUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²æñÉÊ®AiÀiÁå vÀ¼À¸ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-28 PÀÆå-8488 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ F §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.55 UÀAmÉUÉ wjPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ UÀAUÁ¨Á¬Ä ªÀÄÄgÀÄUÉÃAzÀæ vÀ¼À¸ÀzÁgÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2018 PÀ®A: 287, 304(J) L¦¹.           
      ¢£ÁAPÀ; 22.03.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  «oÀ×® vÀA: ºÀgÀ¹AUÀ ZÀªÁít ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ: 28/nJ: 5964 mÁæöå° £ÀA: PÉJ: 28/nJ: 9764 EzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è zÁæQë PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ E½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV mÁæöåPÀÖgÀ jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À UÁ° vÉVΣÀ°è E½¹ »AzÉ ¤AvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉë¨Á¬Ä UÀA: «oÀ×® ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀ CªÀ¼À JqÀUÁ°UÉ §r¹ ¨Áj ¥ÉmÁÖV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæ°AiÀÄ°è EzÀÝ PÀnÖUÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ ©½UÀÄr ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è 19.45 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÉÆ£ÀÄ PÀĪÀÄÄä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018 PÀ®A: 279,337, 304(J) L¦¹         
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  J1) ¯Áj £ÀA JA.JZï: 9 ©J: 7900 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ÀA: UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ23 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁ:¨ÁUÉêÁr. J2) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.E.gÀhÄqï:148£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀÄàUËqÀ zÀvÀÛPÀ vÀA¢:¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ¥Ánî ªÀAiÀiÁ45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ:¹AzÀV [ªÉÄÊvÀ] DgÉÆæ J-1 gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA: UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¨ÁUÉêÁr ¸Á: EAUÀ¼ÉñÀégÀ vÁ: ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀtV PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À »A¢¤AzÁ J-2 DgÉÆæ C¥ÀÄàUËqÀ zÀvÀÛPÀ vÀA¢: ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.E.gÀhÄqï:148 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀÄlV §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ J1 DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ¯ÁjUÉ ¨ÉæÃPÀÌ ºÁQzÁUÀ CªÀ£À »AzÉ EzÀÝ J-2 DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¯ÁjUÉ »AzÀÆUÀqÉ ºÁ¬Ä¹  C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ J-2 DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®ªÀÄÄArUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ¼À ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA: ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ          
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ  18.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® ªÀÄÄgÀUÁåUÀƼÀ ¸Á|| ºÉÆ£ÀªÁqÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ CAzÁdÄ 5700-88 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÁAiÀiï ºÉgÀPÀ¯ï ¦J¸ïL PÁ&¸ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018 PÀ®A: 32 34 PÉE DåPÀÖ         
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄ¥Àà ¨É¼ÀQÌ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á:D®PÉÆ¥ÀàgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁåPïqÁ¯ïì, EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè(L.©), N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì ºÁUÀÆ ºÉʪÀqÀìð aAiÀÄgïì «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß, ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß, 8 ¦.JªÀiï «¹Ì ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥sÀgÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À: vÀ: gÀ«PÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ  ¹.¦.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2018 PÀ®A: 115, 119 KARNATAKA EDUCATION                                            ACT 1983            
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  DPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÁzÀ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯É ²gÉÆüÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÀÄvÀÛ®Æ 100 «ÄÃlgÀ ªÀgÉUÉ ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ PÉÆoÉr ¸ÀASÉå 8 gÀ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀV£À ¨ÁdÄ §AzÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ £ÀA§gÀ 2147563 £ÉÃzÀÝgÀ «zsÁåyðAiÀiÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ VjñÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ¤UÉ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÀ ºÉý ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®zÀ°è ¥ÉÆmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtªÁzÀ ªÁlì¥ÀzÀ°è ºÀj©lÄÖ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß §»gÀAUÀ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà. zÉêÉAzÀæ¥Àà  UÁAf.   ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À ºÁ° PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.            
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 17.10  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ   1] §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀtÚ ªÉÄÃn. 2] ¥Àæ«ÄÃt ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ PÀªÀrªÀÄnÖ. ¸Á/ E§âgÀÄ §. ¸Á®ªÁqÀV. vÁ|| vÁ½PÉÆÃn EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸ÉÃªÉ£É AiÉÆÃUÀåªÁVgÀzÀ, «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ, DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁzÀ, EzÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ «µÀ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] CAzÁdÄ 10 °ÃlgÀ C¼ÀvÉ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁå£À- MAzÀÄ, CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ zÉò (PÀAnæ)  ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, C.¸À.Q: 100=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±À«ÄÃgÀ  ªÀÄįÁè   ¦.J¸ï.L[PÁ¸ÀÄ]  vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018 PÀ®A: 328. 273 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 23.03.2018 gÀAzÀÄ 17.30  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ   1] ²ªÀ¥Àà zÁåªÀ¥Àà PÉAZÁUÉÆüÀ. ¸Á|| §. ¸Á®ªÁqÀV. 2] ±ÁAvÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄAUÁå¼À. ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àj«ÄÃl ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¸ÉÃªÉ£É AiÉÆÃUÀåªÁVgÀzÀ, «µÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ, DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁzÀ, EzÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ «µÀ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß  vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ C¼ÀvÉ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁå£À- MAzÀÄ, CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 4 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ zÉò (PÀAnæ) ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, C.¸À.Q: 100=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÉ. JªÀiï ºÉÆ£ÀªÁqÀ JJ¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.