Number of Visitors

Wednesday, March 21, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 21-03-2018

  VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2018 PÀ®A:   379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
        ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ; 20-03-2018 gÀAzÀÄ 1330 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) 1) eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029T230203 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5050EAFA013099 ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ ZÉ¹ì £ÀA: 0038/2017 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. EzÀ°è d¥ÀÛ ªÀÄrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è CzÀgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029T230203 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA: 1PY5050EAFA013099 CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA: 0038/2017 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ Q: 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ, mÉæîgÀzÀ C.¸À.Q: 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.  F §UÉÎ  ¸À;vÀ; gÀhÄqï.J£ï. ªÉÆÃPÁ². ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr oÁuÉ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2018 PÀ®A: 78(3)PÉ.¦.DåPÀÖ  
      
        ¢£ÁAPÀ;20/03/2018 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  ªÀ¸ÁÛzÀ vÀAzÉ eÉÊ£ÀÄ¢ÝãÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ:49 ªÀµÀð ¸Á; EAr ¨ÁºÀgÀ¥ÉÃl Nt :¸ÁgÁA±À: EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 390 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ N,¹ aÃn MAzÀÄ, ¥É£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:1] gÉÆÃR ºÀt 390 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] N¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C ¸À Q 00-00 3] ¥É£ÀÄß MAzÀÄ C ¸ÀQ 00-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà : gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ. ¦ J¸ï L [ PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  
      
¢£ÁAPÀ; 19-03-2018  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄwÛºÁ¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À   £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §¸À¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄwÛºÁ¼À EªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁ½PÉÆÃnUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¨ÁUÀå²æà UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ eÁw »AzÀÆ ¥Àj²µÀÖ  [ªÀiÁzÀgÀ] GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°  ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð  ¸Á; UÀÄwÛºÁ¼À  vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20.03.2018 gÀAzÀÄ  vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.