Number of Visitors

Monday, March 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 19-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 19.03.2018
 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2018 PÀ®A: 279,338,304(J)L.¦.¹.     
      ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÄÊvÀ ¤AUÀ¥Àà UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ¯ÉÆÃt ¸Á; ¹gÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ; EAr »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ E.E.8980 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀA; ®PÀëöät PÀgÀAr ¸Á; dA§V vÁ;«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ:32 J¥sï: 1720 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1]  »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ E.E.8980 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£ÁzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ªÉÄÊvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA; UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ¯ÉÆÃt ¸Á; ¹gÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ; EAr FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  »AzÉ ¸ÁQëzÁgÀ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæ ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄVð «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ J£ï.JZï. 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ, ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀAZÀ£Á¼À gÀªÀgÀ vÉÆlzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  AiÀÄgÀUÀ¯ï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ - ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÀvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ §®UÀqÉ gÁA¥ÀÆgÀ PÉ£Á® gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¹ìUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ºÉÆÃgÀ½¹zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl C.£ÀA. 2] PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA§gÀ  PÉJ 32/ J¥sï- 1720 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA; ®PÀëöät PÀgÀAr ¸Á; dA§V vÁ; «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ - AiÀÄgÀUÀ¯ï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ  M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ªÉÄÊvÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ, EvÀgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÁQëzÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæ EªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ, EvÀgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ.  CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV  ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ  zÁR¯ÁV C°èAzÀ  ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV. C°èAzÀ ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÀæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR¯ÁVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà  vÀA; ªÀÄ®è¥Àà ¯ÉÆÃt  ¸Á|| ¹gÀPÀ£ÀºÀ½î  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ         
      ¢£ÁAPÀ; 18.03.2018  gÀAzÀÄ 16.45  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥À¥ÀÄà C±ÉÆÃPÀ PÁ¼É, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀgÀt²PÁj PÁ®¤ 2) zÁzÀÄ £ÁtÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ vÁAqÁ, 3) «dAiÀÄ C¥ÀÄà ZÀªÁít, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ºÀjt²PÁj PÁ®¤ 4) FgÀtÚ ªÀÄ®ètUËqÀ ¥Ánî, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ Nt 5) gÀªÉÄñÀ ®ZÀÑ¥Àà ZÀªÁít, ¸Á|| ºÀjt²PÁj PÁ®¤, 6) ªÀĸÁÛ£À¸Á§ eÁvÀUÁgÀ ¸Á|| ªÀÄzsÀ¨Á« 7) CA§jñÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ºÀj£À²PÁj PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt  18,260=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀĤïï Dgï PÁA§¼É.  ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 18.03.2018 gÀAzÀÄ 16;40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «ÃgÀUÀAmÉ¥Àà ZËzsÀj ¸Á|| d®¥ÀÄgÀ [2] ªÀÄrªÁ¼À¥Àà FgÀUÀAmÉ¥Àà ¤ÃgÀ®V ¸Á; d®¥ÀÄgÀ [3] ªÀiÁAvÀUËqÀ ªÉÄî¥ÀàUËqÀ ZËzsÀj ¸Á|| ¸À¯ÁzÀºÀ½î [4] £ÀgÀ¸À¥ÀàUËqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆtÆÚgÀ ¸Á|| D®UÀÆgÀ [5] ªÀÄrªÀ¼À¥Àà PÀAoÉ¥Àà ZËzsÀj ¸Á|| d®¥ÀÆgÀ [6] ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ ¸Á|| d®¥ÀÄgÀ D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ©üªÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆtÆÚgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØ£À ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ©üªÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆtÆÚgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØ£À ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 18.03.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå UÀuÁZÁj ¸Á|| ElV  2. CtÚ¥Àà ®PÀÌ¥Àà Qj±Áå¼À ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ 3. ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á®¥Àà ¥À®èQÌ ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ 4. ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 Q|| 00 gÉÆÃR ºÀt 2,190/-F §UÉÎ ¸À:vÀ; gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.