Number of Visitors

Monday, March 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 18-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 18.03.2018
 1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2018 PÀ®A: 279,337,338,304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀA ¨Á¸ÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á|| ²ÃwªÀĤ vÁAqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ mÉA¥ÀgÀj ¥Á¹AUï £ÀA: PÉJ-28/n¹Dgï-05 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ ºÉʪÉÃzÀ ¨ÁdÄ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤AvÀ §¸À¥Àà vÀA ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀUÀ®ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| vÀÄgÀqÀV EªÀ¤UÉ ºÁUÀÆ lA.lA UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-29/©-4038 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr §¸À¥Àà vÀ¼ÀUÀ®ªÀĤ ºÁUÀÆ lA.lAzÀ°èzÀÝ E£ÀÄß 08 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ PÁj£À°èzÀÝ 04 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C¯Éè vÁ£ÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà vÀ¼ÀUÀ®ªÀĤ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ zÀqÉØ£ÀߪÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¹zÉ ¤£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ 08:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA §¸À¥Àà vÀ¼ÀUÀ®ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð  ¸Á|| vÀÄgÀqÀV vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2018 PÀ®A: 78 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ : 17-03-2018  ¸ÀªÀÄAiÀÄ 15-30 UÀA ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÀAiÀÄå vÉÃgÀzÁ¼ÀªÀÄoÀ, ¸Á|| D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÉÆArgÁªÀiï gÁoÉÆÃqÀ,. ¸Á|| §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ RÆzÀÞgÀvï vÀAzÉ ºÀ©ü§Ä¯Áè gÉÆÃV, ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ CUÀ¹, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. ªÀÄÄeÁ»Ãzï vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ ¦gÀªÁ¯É @ ¦eÁgÉ ¸Á|| E¨Á»ÃA¥ÀÄgÀ, UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆúÀªÀÄäzï ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ºÀ¹ÃªÀiï¸Á§ CªÀn, ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ£ÁxÀ UÀÄ¥ÁÛ, ¸Á|| r¹¹ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄg  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÀªÉÄñÀ zÁ¨Á »AzÉ EgÀĪÀ ªÀÄļÀîPÀAnAiÀÄ°èè PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¸ÀĤî. Dgï. PÁA§¼É, ¹¦L ff ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ   gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 17-03-2018 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ] gÉêÀt¹zÀÝ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ²ªÀ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: vÁA¨Á vÁ: EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] gÉÆÃR ºÀt-830/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ. F §UÉÎ ²æÃ, gÀhÄ£ï. J£ï. ªÉÆÃPÁ². ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018 PÀ®A: PÀ®A:379 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)

         ¢£ÁAPÀ:17-03-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 15:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ New Holland-4710 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: NH7280131 EAf£ï £ÀA§gÀ:46668 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆå ¨sÁgÀvÀ ªÉÄl¯ï EAqÀ¹æöÖÃeï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CAvÁ §gÉ¢zÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢® £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ New Holland-4710 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: NH7280131 EAf£ï £ÀA§gÀ:46668 EzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆå ¨sÁgÀvÀ ªÉÄl¯ï EAqÀ¹æöÖÃeï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀj vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ¹PÀÄÌ CzÀgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ï L [PÁ&¸ÀÄ } ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï . gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.