Number of Visitors

Saturday, March 17, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 17-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 17.03.2018
 1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2018 PÀ®A: 341. 324. 307. 504. 506[2] L¦¹  
      ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ZÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ. ¸Á|| ºÀUÀgÀUÀÄAqÀ vÁAqÀ. vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ PÀÆr ºÀUÀgÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉ°ØAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉüÀzÉ HjUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ºÉÃUÉ? ªÀiÁqÀÄwÛÃj £Á£ÀÄ HjUÉ gËr EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DUÁUÀ ¦gÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. F ¢ªÀ¸À ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉqÀ«zÀÄÝ,  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä CgÀÄtÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÉýzÁUÀ CgÀÄtÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ KPÉ? dUÀ¼À ªÀiÁr CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÀÄtÄPÀĪÀiÁgÀ ©r¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ CgÀÄtÄPÀĪÀiÁgÀ£À ºÉÆnÖUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ ¨sÁjUÁAiÀÄ  ¥Àr¹. CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛêÉÄä ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀPÉʬÄUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ nÃPÁgÁªÀÄ  ¥ÉÃlPÁgÀ. ¸Á|| £Á®vÀªÁqÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2018 PÀ®A: 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 16.03.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À. eÉmÉÖ¥Àà. ¨ÉãÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃgÀÆV vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉÆîØræAPÀì CAUÀrAiÀÄ°è. vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÆîØræAPÀì CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-3, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q: 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-4, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q: 00=00 gÀÆ, 3] 5 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q: 00=00 gÀÆ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ:  gÀhÄqï.J£ï. ªÉÆÃPÁ². ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
     ¢£ÁAPÀ; 14.03.18 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ azÁ£ÀAzÀ zsÀAzÀgÀV ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á:fÃgÀAPÀ®V, vÁ:EAr. EªÀ£ÀÄ ZÀqÀZÀtzÀ qÁ: r. ©. PÀlUÉÃj EªÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è PÀA¥ËAqÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 14/03/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ azÁ£ÀAzÀ vÀA/ ZÀAzÁæªÀÄ zsÀAzÀgÀV ¸Á:fÃgÀAPÀ®V, vÁ:EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 16.03.2018 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ, CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É N.¹. ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä. 1]N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ Q: 00=00 2]¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ ¤Ã° ªÀĹ EzÀÝzÀÄÝ Q: 00=00. 3] gÉÆÃR ºÀt 930/-gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ; JA J£ï ¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 16.03.2018 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÁnÃPÀgï ¸Á|| w¼ÀUÀƼÀ vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ CzÀgÀ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ  Q 2583.75 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ; JA J£ï ¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 16.03.2018 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå ¸ÁܪÀgÀªÀÄoÀ ¸Á|| ©Ad®¨Á« zÁªÀ®¸Á§ £ÁAiÉÆÌÃr (qÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. CzÀgÀ MlÄÖ ªÀÄzÀåzÀ QªÀÄävÀÄÛ  Q 4519/- gÀÆ  37 ¥Éʸɠ DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ; JA J£ï ¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 16.03.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ZÀlÖgÀQ FvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: N¯ïØ lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd ©üà ©Ã¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2018 PÀ®A: 328 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ; 16.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁí£À 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ ¹ÃvÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á:¸ÀgÀÆgÀ J¯ï.n FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÆ UÉÆwÛzÀÄÝ-UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï, ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ §j¸ÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1) 6 °ÃlgÀ £ÀµÀÄÖ  PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 1 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ïzÀ°è EzÀÝzÀÄÝ   C||¸À||Q|| 1200-00 2) ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 C||Q|| 00.00  F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï.¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
     ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] C±ÉÆÃPÀ vÀA FgÀtÚ ¸ÁvÁUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ 2] ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA §¸ÀªÀavÁæAiÀÄ KªÀÇgÀ ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 4000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 2  ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö  E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JZï © ¸ÀÄvÀUÀÄAqÀgÀ JJ¸ïL vÁ½PÉÆÃn  ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.