Number of Visitors

Saturday, March 17, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 16-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT
Change within, Victory therein.


«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 16.03.2018
  1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2018  PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ  00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á: ©Ã¼ÀV, ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ:28 J£ï:8864 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÉzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¨ÉÆøÀ¯É CªÀgÀ D¬Ä® «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ ZËzsÀj¸Á: ©Ã¼ÀV, vÁ: ©Ã¼ÀV, f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ & 187 JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ
      ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 02.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆç¥Àà @ ºÉÆÃ§Ä vÀAzÉ UÀt¥Àw ZÀªÁít ¸Á|| § ¨ÁUÉêÁr ¹Ã¸À ªÀÄrØ vÁAqÁ n¥Ààgï £ÀA§gï PÉJ:28 ¹: 7961 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß  PÁgÀ £ÀA PÉJ:37 J£ï: 0242 £ÉÃzÀgÀ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÁV PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ PÁj£À M¼ÀUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ§zÀæUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî EªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ. PÁj£À ªÀÄÄAzÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÃgÀÄ¥ÀAiÀÄå CAUÀr. §¸À£ÀUËqÀ UÁvÀV. ¸ÀĨsÁ¸À  ¥Éưøï¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| J®ègÀÆ ºÉgÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥Ààgï £ÀA§gï PÉJ-28/¹-7961 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁjUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ PÁgÀzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ PÁgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è 1] «ÃgÀ§zÀæUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 02] «ÃgÀÄ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ dA§AiÀÄå CAUÀr ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÆ ºÉgÀÆgÀ  EªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ZÁ®£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ n¥ÀÄà¹AUï ¸Á|| ºÀnÖ vÁ|| °AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A: 279, 304 (A) IPC  & 187 M.V.Act
       ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤qÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀjAiÀiÁuÁ zÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®PÁd¥Àà  PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛV FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/EN-1193 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ²ªÀ¥Àà PÉÆîPÁgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆîPÁgÀ ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ; 25.01.201gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ ªÉÆëģÀ ¸Á||EAr CAdĪÀÄ£À UÀ°è FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÁ UÁågÉÃd CAUÀrAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CvÀÛ UÁågÉÃd CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉ DVgÀvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÁªÀÅ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÉÆëģÀ ¸Á|| EAr CAdĪÀÄ£À UÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018 gÀAzÀÄ 18:10 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝãÀ §AzÉãÀªÀiÁd dªÀÄzÁgÀ ¸Á; ¹AzÀV UÉÆð¨ÁgÀ ªÀÄrØ. 2] ªÀÄÄvÀÄðd¸Á§ C§ÄÝ®¸Á§ ±À§£ÀÆgÀ ¸Á; ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ. EªÀgÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. D¦üÃ¸ï  JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥À¬ÄUÉ 80/- gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¹ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ  PÉÆqÀÄvÁÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ. DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À  ºÀwÛgÀ gÉÆÃR ºÀt  650=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ  ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

6] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018 PÀ®A: 15 (J), 32 (3)  PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 15.03.2018  gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA zÉøÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ.J¸ï.AiÀÄÄ r.J¸ï.¦ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2018 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ