Number of Visitors

Monday, March 12, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 11-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018  PÀ®A: 307, 504, 506[2] L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 08.03.2018 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝgÁAiÀÄ ²ªÀUÉÆAqÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀiÁ«£À½î vÁ: EAr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ-¸Á«wæ ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð EªÀ¼À ®UÀߪÁUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¸ÉÃgÀzÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ ®UÀߪÁUÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄƯÁV PÀĽw CAvÁ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 08.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸Á«wæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÀ½UÉ K gÀAr ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÀ §Ä¢Ý ºÉüÁåPÀ §gÀwà EªÀvÀÛ ¤£ÀUÀ ©qÀĪÀÅ¢®è R¯Á¸À ªÀiÁqÀwä CAvÁ ºÀ®Ìl ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀA: ²ªÀUÉÆAqÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀiÁ«£À½î vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2018 PÀ®A: 307, 332, 333, 353 L¦¹ & 25, 27 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ  PÁ¬ÄzÉ
      ¢£ÁAPÀ; 10.03.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À²zsÀgÀ vÀA: gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÄAqÉêÁr ¸Á|| ZÀqÀZÀt vÁ|| ZÀqÀZÀt. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §½ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀæ»gÀĪÀ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ïªÀ£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃwð PÀqɬÄAzÁ ZÀqÀZÀtzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w DzsÀj¹, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À vÁ¨ÁzÀ°è£À PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ïªÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ü d£ÀgÉÆA¢UÉ §gÀqÉÆïï¢AzÁ  zÉêÀ¤A§gÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ ¹§âA¢ü d£ÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ CªÀgÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀzÉ vÀ£Àß §½ EgÀĪÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ ¹§âA¢üAiÀiÁzÀ: CgÀ«AzÀ J¸ï. ªÀiÁzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÉÄïÉÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ vÀ£Àß §½ EgÀĪÀ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï¢AzÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ DvÀägÀPÀëuÉUÉƸÀÌgÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ ºÁj¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: UÉÆÃ¥Á¯ï «í. ºÀ¼ÀÆîgÀ ¦.J¸ïL. ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2018 PÀ®A: 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. DåPÀÖ 1985  
        ¢£ÁAPÀ; 10.03.2018 gÀAzÀÄ 19:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÁRAqÀQ. ªÀAiÀĸÀÄì-46 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ FvÀ£ÀÄ ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ UÁæªÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°èAiÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¨ÉÃPÁAiÉÄÝògÀ jÃw¬ÄAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ JA§ÄªÀ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É¼É¹ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æñÉÊ®. PÉ. ¨ÁåPÉÆÃqÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2018 PÀ®A: 420.L ¦ ¹ & 51 [B][63] COPYRIGHT ACT 1957
        ¢£ÁAPÀ; 10.03.2018 gÀAzÀÄ 09;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] Shubam Steel Center Near Canara Bank Agarkhed Road Indi 2] Asta Vinayak Bambo Depo Opp Canara Bank Agarkhed Road Indi £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢gÀÄ¢®è EªÀgÀÄ ±ÀĨsÀA ¹ÖÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ C¸ïÖ «£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁA¨ÉÆ ºË¸À ªÀiÁ°PÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ eÉ J¸ï qÀ§Æè PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ £ÀPÀ° gÀƦAUÀ ²ÃmïUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° eÉ J¸ï qÀ§Æè ²Ã¯ï.ºÁQ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÁ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀ C¥sÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:  gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ ¦ J¸ï L EAr ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2018 PÀ®A: 32, 34. Pɦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 10.03.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¥ÀAZÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀĨÉâªÁqÀ vÁ: EAr  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] ¨ÁåUÀ¥ÉÊ¥ÀgÀ «¹Ì vÀÄA©zÀ 180 JªÀiï.J¯ï. zÀ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 28 EzÀÄÝ CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ËZï£À Q: 82 gÀÆ. EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 2296=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2]  N¯ïØ lªÀj£ï «¹Ì vÀÄA©zÀ 180JªÀiï.J¯ï. zÀ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 17 EzÀÄÝ CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ËZï£À Q: 68 gÀÆ. EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 1156=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 3] ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì vÀÄA©zÀ 90 JªÀiï.J¯ï. zÀ gÀnÖ£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 22 EzÀÄÝ CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ËZï£À Q: 23 gÀÆ. EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 506=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 4] gÉÆR ºÀt-200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:  gÀhÄqï. J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï. EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2018 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.AiÀiÁPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 10.3.2018 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¯ÁÛ¥À vÀA ºÀ¸À£À¸Á§ ¥ÀmÉî ¸Á||¤A¨Á¼À ©.PÉ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ 180 JªÀiï.J¯ï. zÀ N®Ø lªÀj£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C¸ÀQ 68 gÀÆ 2] ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 C¸ÀQ 00-00 QªÀÄäw£À ªÀiÁ®Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ: J¸ï.J¸ï.¹ªÀiÁ¤ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.