Number of Visitors

Saturday, March 10, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 10-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2018  PÀ®A: 379  IPC  4, 4(1J) 21(1) JªÀiï JªÀiï r Dgï AiÀiÁåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 09.03.2018 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ£Áß¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÆUÀzÉÆrØ  mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-n©-1793 ZÁ®PÀ 2] ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 585 rL CAvÁ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA NTLB00041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè3] ¸ÀégÁd 744 J¥sïE EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 43.3008/SYH22238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè4] mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-n©-1793 mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè 5] ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 585 rL EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA NTLB00041 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè 6] ¸ÀégÁd 744 J¥sïE EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 43.3008/SYH22238 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè  EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  UÀÆUÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀ¼Àî¢AzÀ  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ, CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÉÊUÉ ¹QÌzÀÄÝ EzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¸ÀÄgÉñÀ Dgï UÀrØ ¦J¸ïL «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀÆgÀ¯ï ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 09.03.2018 gÀAzÀÄ  19.00  UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÁ»Ãgï vÀA|| PÀjêÀĸÁ§ qÉÆÃtÆgÀ,  ¸Á|| EA¢gÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ »vÀÛ®ªÀĤ. ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ)  UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ; 22.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ CAd£Á vÀA: ªÀÄ®è¥Àà §gÀqÉÆî ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: PÉAUÀ£Á¼À ºÁ:ªÀ: vÁA¨Á UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. vÁ£ÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ £ÁgÁAiÀÄtºÀnÖ vÁAqÉUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà §¸À¥Àà §gÀqÉÆî. ¸Á: PÉAUÀ£Á¼À ºÁ:ªÀ: vÁA¨Á UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2018 PÀ®A: 78(3) Pɦ DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 09.03.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAdAiÀÄå vÀA: ¸ÀAUÀtÚ atV ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀV vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-1630/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ                           
3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï. EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.