Number of Visitors

Saturday, March 10, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 07-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018  PÀ®A: 302 L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 05.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀA: PÀ®è¥Áà ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÀvÀß½î FvÀ¤UÉ ªÉÄÊvÀ ¨ËgÀªÀiÁä UÀA: ¹zÁæªÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÀªÁ¸À ©lÄÖ ©qÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀÄqÀUÉÆ®¢AzÁ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV J¥ï.L.Dgï ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁåzÀzÀ £ÀPÀ®Ä ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Áà vÀA: ¤d°AUÀ¥Áà GPÀªÀÄ£Á¼À ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð ¸Á: PÀUÉÆÎÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2018 PÀ®A: 279,338 304[J] L ¦.¹ & 187 JA«í DåPÀÖ             

       ¢£ÁAPÀ; 06.03.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CPÀëAiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×® vÉÆ£À±Áå¼À ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï 2196 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï-2196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀgÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üAiÀÄ CvÉÛ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀgÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¯ÉÆPÉñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á:¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¹JA¹ PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 03.03.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| PÀgÀ«£Á¼À vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ .F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2018 PÀ®A: 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 06.03.2018 gÀAzÀÄ 20.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¯Áè§PÀë vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ D®UÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:38ªÀµÀð ¸Á:§¤ßºÀnÖ ¦.J FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤µÉâü¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 96 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹l ÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 96 ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 28.13/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2700.48/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd ©üà ©Ã¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.