Number of Visitors

Monday, March 5, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-03-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018  PÀ®A: 279. 337. 338. 304[J] L¦¹    
       ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ  zsÁ£À¥ÀàUËqÀ vÀA CuÁÚgÁAiÀÄUËqÀ ZÀ£ÀUÉÆAqÀ ¸Á; ¹AzÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 28/EPÉ-3538 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 28/EPÉ- 3538 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß   ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV §¸ÁÖöåAqÀzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÀmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É JzÀÄjUÉ  §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 47/J¯ï- 4050 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ  ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] ²æÃ¥ÁzÀ vÀA ²æÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð 2] AiÀÄĪÀgÁd vÀA ²æÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 11 ªÀµÀð 3] §¸ÀªÀgÁd vÀA ²æÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð ¸Á; J®ègÀÆ ¹AzÀV EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀªÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 08-45 UÀAmÉUÉ aPÀ̹AzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ  ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzzsÀ F §UÉÎ ²æÃPÁAvÀ  vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á; PÉÆÃgÀªÁgÀ ºÁªÀ ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2018 PÀ®A : 279, 304(J) L¦¹
          ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ 06.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZËUÀ® ¸Á||PÀ®ðnÖ vÁ||CxÀt  mÁæPÀÖgÀ EAf£À £ÀA§gÀ PÉJ-27/nJ-7632 ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gÀ £ÀA§gÀ PÉJ-23/n.J-8935 [ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ¦.JªÀiï 397/10] £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÉƸÀ§¸À¸ÁÖAqÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÀ½î PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §.¨ÁUÉêÁr-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ §¸À¸ÁÖAqÀ¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ gÉÆÃqÀ¨ÉæÃPÀ£ÀÄß MªÀÄä¯É fV¹ mÁæPÀÖgÀ EAf£ÀzÀ°è  vÀ£Àß ªÀÄUÀ먀 PÀĽvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀÄ vËA² ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á||PÀ®ðlÖ vÁ||CxÀt EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, CªÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ EAf£À ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gÀzÀ UÁ° ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á||PÀ®ðnÖ vÁ||CxÀt  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3]  UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2018 PÀ®A: : 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1)¤eÁªÀÄ vÀAzÉ gÀ¦ÃPÀ j¸Á¯ÁÝgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁåAUÀ ¨ÁªÀr ¨sÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ CA¨sÁ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦.J¸ï.L. UÁA¢ ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4]  EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2018 PÀ®A: : ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ    
       ¢£ÁAPÀ: 26.02.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀ«vÁ vÀA: ¹zÀÝ¥Àà UÉƼÀ¸ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ FvÀ¼ÀÄ. vÁ£ÀÄ EArAiÀÄ SÉÃqÀ PÁ¯ÉÃeïPÉÌ ºÉÆÃV PÁ®gï²Ã¥ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ UÉƼÀ¸ÁgÀ ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ. vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5]  PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2018 PÀ®A: : 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ    
       ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ 16;45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÆÃvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ E£ÀÄß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á:qÀA§¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ wgÀĪÀįÁ zÁ¨Á ¸Á¸Á¨Á¼À C£ÀÄPÀæªÀĪÁV PÉ®¸ÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ C £ÀA- 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸Á¸Á¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ wgÀĪÀÄ® zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁV C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6]  § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2018 PÀ®A: : ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 25.02.2018  gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ PÀqÀPÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ-78 ªÀµÀð ¸Á: PÀqÀPÉÆüÀ, FvÀ£ÀÄ PÀqÀPÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ  CvÀÛ ªÀÄzÀĪÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà ,¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀqÀPÉÆüÀ ¸Á: PÀqÀPÉÆüÀ  vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.