Number of Visitors

Saturday, March 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-03-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

      ¢£ÁAPÀ: 03.03.2018

 1] §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2018  PÀ®A: 32.34 PÉ.E.DåPïÖ  


¢£ÁAPÀ: 02.03.2018 gÀAzÀÄ 11.05 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¨ÁgÀrØ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀ§ÆgÀ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1) OLD TAVERN PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå (Whisky) vÀÄA©zÀ 180 mlzÀ MlÄÖ 44 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPïUÀ½zÀݪÀÅ. ¥Àæw mÉæÃmÁæ ¥ÁåQ£À Q: 68/-gÀÆ. 56 ¥ÉʸÉ. EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q: 3016-gÀÆ. 64 ¥ÉʸÉ. 2) gÉÆÃR ºÀt 360 gÀÆ¥Á¬Ä.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æñÉÊ®. PÉ. ¨ÁåPÉÆÃqÀ,  ¦J¸ïL   §§¯ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2018 PÀ®A : 32, 34  PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj  C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1965 
   

      ¢£ÁAPÀ: 02-03-2018  gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ    UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀuÉñÀ vÀA|| ªÀiÁzÉêÀ U˽,   ¸Á||  UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ºÉÆý ºÀÄtÂÚªÉÄ §tÚzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤AiÀÄ UÉÆÃqÁªÀ£À ZËPïzÀ°è EgÀĪÀ Dgï.PÉ gɸÉÆÖgÉAmï »AzÉ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  1) N®Ø lªÀgÀß 180 «Ä° EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ 25  C.¸À.Q 1714=00 2) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï. EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZï 3 C.¸À.Q 143=25 3) ¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥ÀgÀ XXX gÀªÀiï CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï. EzÀÝ gÀnÖ£À ¥ËZï 03 C.¸À.Q 168=81  F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁgÀ »vÀÛ®ªÀĤ. ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

3]  EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2018 PÀ®A: : 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34. PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

     ¢£ÁAPÀ: 02-03-2018 gÀAzÀÄ 1115 CªÀ¸ÀðPÉÌ    EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  UÀqÉØ¥Àà ªÁ¸À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: PÉAUÀ£Á¼À ºÁ:ªÀ: vÁA¨Á EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå C§PÁj E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝ §UÉÎ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì CAvÁ EzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ MlÄÖ 13 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ËZï£À QªÀÄävÀÄÛ 82.85 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 13 ¥ËZïUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 1077.05 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ2] ªÀiÁåPïqÁ¯ï gÀªÀiï CAvÁ EzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ MlÄÖ  ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 20 EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ËZï£À QªÀÄävÀÄÛ 82.85 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 20 ¥ËZïUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 1657 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ3] ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀiÁ¯ïÖ «¹Ì CAvÁ EzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ MlÄÖ  ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 21 EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ËZï£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 21 ¥ËZïUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 1002.75 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ4] N¯ïØ lªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ EzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ MlÄÖ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 26 EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ËZï£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 26 ¥ËZïUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 1782.56 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ ¹PÀÌ ¸ÀgÁ¬Ä QªÀÄävÀÄÛ: 5,519.36 gÀÆ.EgÀÄvÀÛzÉ.  5] gÉÆÃR ºÀt 1,100 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  

4]  EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2018 PÀ®A: : 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34. PÀ£ÁðlPÀ

  C§PÁj PÁAiÉÄÝ
 

¢£ÁAPÀ: 02.03.2018 gÀAzÀÄ 14:30 CªÀ¸ÀðPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÉøÀÄ vÀA; vÁgÁ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁAqÁ £ÀA: 1 EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå C§PÁj E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝ §UÉÎ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÄÌ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,  1] ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì CAvÁ EzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ MlÄÖ 28 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ËZï£À QªÀÄävÀÄÛ 82.85 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 28 ¥ËZïUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 2319.08 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 2] N¯ïØ lªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ EzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ MlÄÖ ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 30 EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ËZï£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 30 ¥ËZïUÀ¼À QªÀÄävÀÄÛ 2056.08 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ    »ÃUÉ MlÄÖ ¹PÀÌ ¸ÀgÁ¬Ä QªÀÄävÀÄÛ: 4,376.06 gÀÆ.EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï, ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.